Obowiązek dokumentacyjny u podmiotów przekształcanych – Odpowiedź Ministra Finansów na interpelację poselską

Oceń wpis

W dniu 25 maja 2018 roku Minister Finansów udzielił odpowiedzi na interpelację poselską nr 22035 w sprawie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych u podmiotów powstałych z przekształcenia.

Przedmiot interpelacji
Zgodnie z art. 9a ust. 1c lit. b i lit. c ustawy o CIT w kontekście obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych, za podatników rozpoczynających działalność nie uważa się podatników powstałych w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną a także utworzonych przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa
o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro, z tym, że wartość tych składników oblicza się stosując odpowiednio art. 14.

W interpelacji wskazano, iż na tle powyższego przepisu powstaje wątpliwość dotycząca skutków powyższego wyłączenia. Nie jest bowiem jasne czy podmioty takie są zobowiązane do sporządzania dokumentacji za pierwszy rok podatkowy swojego funkcjonowania. W razie twierdzącej odpowiedzi na powyższe pytanie niejasnym pozostaje w jaki sposób ustalić wskazany w art. 9a ust. 1 pkt 1 limit przychodów oraz kosztów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, którego przekroczenie warunkuje obowiązek sporządzania dokumentacji, punktem odniesienia byłby bowiem rok, w którym podatnik jeszcze nie istniał.

Mając na względzie powyższe wątpliwości, w interpretacji zadano pytanie, czy wskazani w przywołanym przepisie podatnicy są obowiązani do sporządzania dokumentacji cen transferowych za pierwszy rok podatkowy. Jeśli tak, to w jaki sposób podatnicy ci mają ustalić limit, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT?

Stanowisko Ministra

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania Minister Finansów wskazał, że dla podatników, o których mowa w art. 9a ust. 1c ustawy o CIT, ustawodawca przyjął zasadę kontynuacji, nakładającą na podmiot nowo powstały obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych na zasadach ogólnych przewidzianych w art. 9a ust. 1 pkt 1 oraz w art. 9a ust. 1a ustawy o CIT. Zatem podatnicy powstali z przekształcenia są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej za pierwszy rok podatkowy, jeżeli zostaną spełnione przesłanki ogólne określone w przepisach.

W odniesieniu do przesłanek ogólnych, określonych w art. 9a ust 1 pkt 1 ustawy o CIT progi, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, ustala się dla:

1) podatników utworzonych w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną,uwzględniając przychody lub koszty spółki niebędącej osobą prawną
w roku obrotowym tej spółki poprzedzającym przekształcenie;
2) podatników utworzonych przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro, uwzględniając przychody lub koszty osoby fizycznej w roku obrotowym poprzedzającym wniesienie przedsiębiorstwa albo składników majątku tego przedsiębiorstwa.

Dodatkowo, jak wskazano w odpowiedzi na interpelację, podatnik powstały w okolicznościach wskazanych powyżej, będzie obowiązany sporządzić dokumentację podatkową w pierwszym roku podatkowym, bez względu na wysokość osiągniętych w roku podatkowym poprzedzającym powstanie podatnika przychodów lub poniesionych kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, jeżeli za rok obrotowy poprzedzający powstanie podatnika istniał obowiązek
sporządzenia dokumentacji podatkowej.

 

Źródło:

Odpowiedź ministra finansów