Już 179 podmiotów wzięło udział w naszej anonimowej ankiecie

Sprawdź swoje ryzyko kontroli cen transferowych

Analiza ryzyka

Przeprowadzasz transacje z podmiotami powiązanymi?

Odpowiedz na poniższe pytania i sprawdź swoje ryzyko kontroli cen transferowych!*

Ankieta jest całkowicie anonimowa!

  Czy rentowność twojego podmiotu jest niższa w porównaniu do branży?

  Czy rentowność twojego podmiotu jest niższa w porównaniu do podmiotów powiązanych?

  Czy w ostatnich latach twój podmiot stale lub często wykazywał straty podatkowe?

  Czy twój podmiot realizuje istotne pod względem wartości transakcje zakupowe z podmiotami z rajów podatkowych?

  Czy twój podmiot zawiera usługowe transakcje z podmiotami powiązanymi, w szczególności w zakresie licencji, opłat za zarządzanie, usług koncernowych (wspólnych), udostępniania/wykorzystuje wartości niematerialnych i prawnych, know-how, doradztwo w zakresie IT lub technologicznego?

  Czy poziom oprocentowania od zadłużenia wobec podmiotów powiązanych (zarówno od pożyczek, jak i zaległości płatniczych) kształtuje się na poziomie znacznie wyższym niż rynkowe?

  Czy twój podmiot udziela lub otrzymuje nieodpłatne poręczenia od podmiotów powiązanych?

  Czy w ostatnich latach przeprowadzono w twoim podmiocie lub grupie restrukturyzację (rozumianą jako przeniesienia pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów, lub ryzyk)?

  Czy w ostatnich latach twój podmiot dokonywał istotnych korekt w deklaracjach podatkowych?

  SPRAWDŹ

  sprawdź swoje ryzyko kontroli cen transferowych

  Niskie ryzyko

  Ryzyko kontroli cen transferowych dla twojego podmiotu jest NISKIE. W tej grupie ryzyka znalazło się 26% ankietowanych podmiotów.

  Średnio ryzyko

  Ryzyko kontroli cen transferowych dla twojego podmiotu jest ŚREDNIE. W tej grupie ryzyka znalazło się 12% ankietowanych podmiotów.

  rekomendacje

  Rekomendujemy systematyczne monitorowanie warunków zawieranych transakcji z podmiotami powiązanymi oraz bieżące przygotowywanie dokumentacji podatkowych.

  Wysokie ryzyko

  Ryzyko kontroli cen transferowych dla twojego podmiotu jest WYSOKIE. W tej grupie ryzyka znalazło się 12% ankietowanych podmiotów.

  rekomendacje

  Zalecamy przegląd posiadanych dokumentacji podatkowych lub w przypadku ich braku niezwłoczne sporządzenie dokumentacji podatkowych zgodnych z art.9a UPDOP lub art.25a UPDOF.

  skontaktuj się z naszym doradcą

  KONTAKT