Dokumentacja o grupie podmiotów powiązanych

Świadczymy usługi sporządzania lub dostosowania do krajowych regulacji grupowej dokumentacji podatkowej (Master File). Nasza usługa gwarantuje podatnikom objętym obowiązkiem posiadania Master File przygotowanie kompletnej dokumentacji podatkowej.

Dokumentacja Master File zawiera informacje o grupie kapitałowej, w tym o informacje o jej strukturze, działalności oraz najistotniejszych przepływach zrealizowanych w ramach grupy.

Dokumentację Master File są zobowiązane przygotować podmioty powiązane, dla których sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe metodą pełną lub proporcjonalną, których skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 zł lub jej równowartość.

W celu prawidłowego przygotowania dokumentacji grupowej należy uwzględnić w niej dane od podmiotów powiązanych, również zagranicznych.

Zgodnie z art. 11 p ust. 3-4 ustawy o CIT, przy sporządzeniu dokumentacji cen transferowych podatnik ma możliwość zrealizowania obowiązku posiadania grupowej dokumentacji cen transferowych przez wykorzystanie dokumentacji sporządzonej przez inny podmiot z grupy, w tym również w języku angielskim. Jednak sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych przez inny podmiot z grupy podmiotów powiązanych nie zwalnia z odpowiedzialności za zgodność tej dokumentacji z polskimi przepisami podatkowymi. W przypadku gdy grupowa dokumentacja cen transferowych została sporządzona w języku angielskim, organ podatkowy może wystąpić z żądaniem przedłożenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego żądania, grupowej dokumentacji cen transferowych w języku polskim.

Grupowa dokumentacja cen transferowych powinna być sporządzana w terminie do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.