Obowiązek złożenia formularza ORD-U a uproszczone sprawozdanie CIT TP – Odpowiedź Ministra Finansów na interpelację poselską

Oceń wpis

W najnowszej odpowiedzi Ministra Finansów na interpelację poselską (nr 21100 z 6 kwietnia 2018 roku) odniesiono się do kwestii obowiązku składania informacji dotyczących umów zawartych z nierezydentami (formularz ORD-U).

Zgodnie z art. 82 § 1 Ordynacji podatkowej, podatnicy co do zasady są zobowiązani do składania informacji dotyczących umów zawartych z nierezydentami. Wspomniany obowiązek nie dotyczy jednak tych spośród podatników, którzy są zobowiązani do składania uproszczonych sprawozdań PIT-TP lub CIT-TP. Zwolnienie z komentowanego obowiązku jednak nie dotyczy podatników, o których mowa w art. 25a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o PIT oraz w art. 9a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o CIT.

Zdaniem autora interpelacji, Pana Bartosza Jóźwiaka, powyższe wyłączenie ze zwolnienia pozostawia pewne wątpliwości, co do sposobu jego rozumienia. W związku z tym do Ministra Finansów skierowano pytanie odnoszące się do kwestii czy zobowiązany do składania informacji o transakcjach zawartych z nierezydentami będzie podatnik, który będzie zobowiązany do sporządzenia uproszczonych sprawozdań (CIT-TP i PIT-TP) zarówno ze względu na transakcje z podmiotami powiązanymi jak i na transakcje, o których mowa w art. 25a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o PIT (art. 9a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o CIT) czy też opisane w art. 82 § 1a wyłączenie dotyczy tylko podatników sporządzających uproszczone sprawozdanie wyłącznie ze względu na transakcje, o których mowa w art. 25a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o PIT (art. 9a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o CIT).

Udzielając odpowiedzi Minister Finansów wskazał w pierwszej kolejności, iż istota interpelacji sprowadza się do ustalenia, w jakiej sytuacji podatnicy, zobowiązani do sporządzenia uproszczonego sprawozdania PIT/TP lub CIT/TP, mogą skorzystać z wyłączenia, o którym mowa w art. 82 § 1a Ordynacji podatkowej. W szczególności, czy z wyłączenia tego mogą skorzystać podatnicy, o których mowa w art. 25a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o PIT (art. 9a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o CIT), zawierający jednocześnie transakcje lub inne zdarzenia z podmiotami powiązanymi (o których mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1ustawy o PIT oraz w art. 9a ust. 1 pkt. 1 ustawy o CIT).

W odniesieniu do powyższego Minister Finansów stwierdził, że przedmiotowe wyłączenie ma  charakter podmiotowy i należy rozumieć je w ten sposób, że w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek  transakcji lub innego zdarzenia, o których mowa w przywołanych przepisach, wskazany podatnik nie jest objęty wyłączeniem z obowiązku wynikającego z art. 82 § 1 Ordynacji podatkowej. Nie ma na to wpływu fakt spełnienia lub nie spełnienia przesłanki warunkującej sporządzenie dokumentacji podatkowej.

Powyższe oznacza, że do składania informacji o umowach zawartych z nierezydentami obowiązany będzie również podatnik sporządzający uproszczone sprawozdanie (PIT/TP lub CIT/TP) zarówno ze  względu na transakcje z podmiotami powiązanymi, jak i na transakcje, o których mowa w art. 25a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o PIT (art. 9a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o CIT).