Rekomendacje Forum Cen Transferowych w zakresie hierarchii stosowania metod weryfikacji cen transferowych i wyboru najbardziej odpowiedniej metody

Oceń wpis

12 marca 2019 roku odbyło się V Forum Cen Transferowych, na którym zostały zatwierdzone kolejne rekomendacje Forum dotyczące tematyki cen transferowych. Rekomendacje zostały opracowane przez Grupę Roboczą nr 3. Jedna z tych rekomendacji dotyczy hierarchii stosowania metod weryfikacji cen transferowych i wyboru najbardziej odpowiedniej metody.

I.  Hierarchia metod weryfikacji cen transferowych

W pierwszej kolejności w Rekomendacjach wskazano, że w zakresie wyboru najbardziej odpowiedniej metody należy odróżnić:

a) wybór najbardziej odpowiedniej metody rozumiany jako proces analizy
Nie ma metody, która jest odpowiednia/właściwa w każdej możliwej sytuacji. Zgodnie z art. 11d ust. 1 ustawy o CIT, celem weryfikacji cen transferowych należy wybrać najbardziej odpowiednią z metod wskazanych w przepisach. W przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie tych metod stosuje się inną metodę, w tym techniki wyceny, najbardziej odpowiednią w danych okolicznościach. Wybór metody zawsze ukierunkowany jest na znalezienie najbardziej odpowiedniej metody dla danej sytuacji i nie oznacza, że wszystkie metody powinny być wnikliwie analizowanie i testowane, a w rezultacie (wszystkie poza najbardziej odpowiednią) odrzucane.

b) dokumentowanie procesu wyboru najbardziej odpowiedniej metody w dokumentacji cen transferowych
W praktyce wybór najbardziej odpowiedniej metody i danych porównawczych wykorzystanych do jej zastosowania (w przypadku, gdy zastosowania takich danych wymaga wybrana metoda) powinien być przedstawiony w dokumentacji cen transferowych w części dotyczącej analizy cen transferowych (tj. w analizie porównawczej lub w analizie zgodności). W dokumentacji cen transferowych wystarczające jest zamieszczenie zwięzłego uzasadnienia dla wyboru najlepszej metody z katalogu dozwolonych metod (włącznie z tzw. inną metodą) zastosowanej dla analizowanej transakcji bez uzasadnienia, dlaczego odrzucono pozostałe metody. W przypadku, gdy jako tzw. inna metoda wybrana została technika wyceny, w dokumentacji cen transferowych zamieszcza się uzasadnienie dla wyboru danej techniki wyceny spośród pozostałych technik wyceny. Tym samym w sytuacji uznania tzw. innej metody za najbardziej odpowiednią metodę, nie jest konieczne zamieszczanie w dokumentacji cen transferowych uzasadnienia, dlaczego metody wskazane w art. 11d ust. 1 ustawy o CIT zostały uznane jako mniej właściwe lub nie mogące mieć zastosowania w danej sytuacji i dlaczego wybrana inna metoda została uznana jako najbardziej odpowiednia.
Niezależnie od powyższego, podatnik mając na względzie funkcję gwarancyjną dokumentacji cen transferowych może w jej treści zamieścić bardziej obszerny opis wyboru metody weryfikacji cen transferowych w tym dokonaną selekcję najbardziej odpowiedniej metody (tj. opisać, dlaczego pozostałe metody zostały uznane jako mniej odpowiednie lub nie mogące mieć zastosowania w danej sytuacji).

 II. Metody weryfikacji cen transferowych w przypadku braku obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych

Zgodnie z art. 11 c ustawy o CIT, podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Wymóg ten ma zastosowanie również w przypadkach, gdy:

 • dana transakcja kontrolowana nie przekracza progów transakcyjnych, o których mowa w art. 11k ust. 2 ustawy o CIT,
 • dana transakcja kontrolowana jest zwolniona z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n.

Celem ustalenia cen transferowych na moment zawarcia transakcji na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane podatnik może stosować metody weryfikacji cen transferowych, o których mowa w art. 11d ust. 1-2 ustawy o CIT.

 III. Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze najbardziej odpowiedniej metody do weryfikacji rynkowego charakteru transakcji

Zgodnie z art. 11d ust. 3 ustawy o CIT, przy wyborze metody najbardziej odpowiedniej w danych okolicznościach uwzględnia się w szczególności:

 • warunki, jakie zostały ustalone lub narzucone pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • dostępność informacji niezbędnych do prawidłowego zastosowania metody oraz
 • specyficzne kryteria jej zastosowania.

W praktyce przy wyborze należy uwzględnić m.in.:

 • mocne i słabe strony danej metody,
 • odpowiedniość rozważanej metody w kontekście natury danej transakcji określonej poprzez analizę funkcjonalną,
 • dostępność danych po stronie podatnika,
 • dostępność wiarygodnych danych (w szczególności niekontrolowanych danych porównawczych) potrzebnych do zastosowania danej metody; przykładowo czy jest dostępność danych o marży brutto do zastosowania metody ceny odsprzedaży,
 • stopień porównywalności pomiędzy kontrolowaną i niekontrolowaną transakcją obejmujący również wiarygodność korekt porównawczych dokonanych celem eliminacji materialnych różnic pomiędzy nimi,
 • kontrybucja stron transakcji: czy strony wnoszą wartościowy wkład w kontrolowaną transakcję lub wnoszą unikatowe aktywa niematerialne,
 • rodzaj aktywności czy np. jest wysoce zintegrowana,
 • czy odprzedawane dobro zostało przetworzone,
 • różnica czasowa pomiędzy zakupem a odprzedażą dobra.

 

Jak wskazano w Rekomendacjach, powyższy katalog jest przykładowy i otwarty.

 

 

Źródło:

https://www.gov.pl/documents/1079560/1080340/Rekomendacje_FCT_dot_metod_weryfikacji.pdf/540466a9-7608-9688-37c2-e5889ee63f82