Rekomendacje Forum Cen Transferowych w zakresie refaktur

Oceń wpis

Rekomendacje Forum Cen Transferowych w zakresie refaktur

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowało dwie rekomendacje Forum Cen Transferowych. Obok rekomendacji w zakresie hierarchii stosowania metod weryfikacji cen transferowych i wyboru najbardziej odpowiedniej metody, udostępniono także rekomendacje dotyczące weryfikacji rynkowego charakteru transakcji refaktury.

Rekomendacje zostały opracowane przez Grupę Roboczą nr 3. Opublikowana wersja została zatwierdzona podczas V Forum Cen Transferowych.

Ministerstwo Finansów przypomniało jednocześnie, że rekomendacje nie stanowią ani interpretacji, ani ogólnych wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych), mogą natomiast zostać wykorzystany przez resort w związku z prowadzonymi pracami.

Poniżej wskazujemy na najistotniejsze kwestie poruszone w rekomendacjach dotyczących refaktur.

 1.  Warunki uznania transakcji kontrolowanej za refakturę

Celem weryfikacji czy w danej sytuacji rozliczenie może nastąpić bez marży / narzutu zysku należy w szczególności wziąć pod uwagę:

 • Czy nie było wartości dodanej po stronie dokonującego refaktury
  Brak naliczenia marży / narzutu jest uzasadniony w przypadku braku istotnej wartości dodanej po stronie podmiotu dokonującego refaktury. Innymi słowy funkcja podmiotu dokonującego refaktury sprowadza się do funkcji administracyjnej (np. zawarcia umowy w imieniu grupy, o ile nie wiąże się z istotnym zaangażowaniem/ ryzykiem po stronie podmiotu powiązanego, dokonania kalkulacji rozliczenia i wystawienia faktury).
 • Koszt pieniądza w czasie
  Analizując brak wynagrodzenia po stronie podmiotu powiązanego dokonującego refaktury należy wziąć pod uwagę czynniki związane z upływem czasu pomiędzy pierwotnym zakupem, a odsprzedażą, w tym dotyczące zmian na rynku w zakresie kosztów, kursów walut, inflacji, itp. W praktyce rozliczenie z tytułu refaktury powinno nastąpić w racjonalnym czasie przy uwzględnieniu czasu niezbędnego na dokonanie i akceptację rozliczenia.
 1. Wybór metody weryfikacji cen transferowych

W przypadku refaktury, celem weryfikacji rynkowości można zastosować inną metodę weryfikacji cen transferowych (tzw. 6 metodę).

Wynika to z faktu, że w przypadku metody PCN powinna wystąpić porównywalność podmiotów, co w przypadku refaktury nie zawsze ma miejsce. Poza tym inna metoda może być najbardziej odpowiednia w przypadku zastosowania kluczy alokacji dla celów alokacji obciążenia pomiędzy podmiotami powiązanymi. Powyższe nie wyklucza zastosowania w określonych przypadkach metody PCN, w szczególności, gdy następuje rozliczenie kosztu / wydatku 1:1 (bez zastosowania kluczy alokacji) oraz gdy występuje porównywalność podmiotów lub brak porównywalności podmiotu nie wpływa na warunki transakcji.

 1. Dokumentowanie procesu wyboru metody w dokumentacji cen transferowych

W przypadku wyboru innej metody (tzw. 6. metoda)i sporządzenia analizy zgodności wystarczające jest wskazanie następujących zagadnień:

 • uzasadnienie, że w danej sytuacji rozliczenie może nastąpić bez doliczania marży / narzutu zysku,
 • powołać się na warunki zastosowane przez niepowiązany podmiot,
 • uzasadnienie zastosowanych kluczy alokacji dla celów dokonania rozliczenia.
 1. Klucze alokacji

W przypadku, gdy refakturowana kwota odpowiadająca obciążeniu od podmiotu niepowiązanego jest alokowana pomiędzy różne podmioty powiązane należy uzasadnić zastosowany klucz alokacji. Przyjęty klucz alokacji powinien odzwierciedlać proces tworzenia wartości w kontrolowanej transakcji oraz oczekiwane przez poszczególne podmioty korzyści. Celem wyboru najbardziej właściwego/odpowiedniego klucza alokacji można zastosować wskazówki OECD i JTPF. Należy wskazać, że przyjęty klucz alokacji powinien być stosowany spójnie i konsekwentnie, a jego ewentualna zmiana wymaga uzasadnienia.

 

W ramach rekomendacji Grupa Robocza nr 3 przedstawiła także propozycje zmian legislacyjnych mających na celu realizację następujących postulatów:

 • Brak obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych w przypadku bezpośredniej refaktury 1:1 (z ang. „pass-through costs”) na rzecz jednego podmiotu,
 • Ograniczenie elementów dokumentacji cen transferowych w przypadku, gdy dla celów rozliczenia refaktury zastosowanie mają klucze alokacji.

 

Pełna treść dokumentu dostępna jest pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/documents/1079560/1080340/Rekomendacje_FCT_dot_refaktury.pdf/39f63690-d89d-0793-42a3-5ae8f69d8cfb