USTAWA CIT

5 (100%) 1

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych

http://prawo.sejm.gov.pl/isap. nsf/download.xsp/WDU19920210086/U/D19920086Lj.pdf