USTAWA PIT CIT ZMIANA

Oceń wpis

Ustawa z dnia 23 października 2018 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy
– Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2193