USTAWA PIT

Oceń wpis

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych

http://prawo.sejm.gov.pl/isap. nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf