0111-KDIB1-1.4010.75.2018.1.SG

Oceń wpis

Obowiązek dokumentacyjny – Raje podatkowe

Skoro zatem jak wskazał Wnioskodawca w przedmiotowym wniosku dokonuje on zapłaty należności na rzecz podmiotów, które nie mają siedziby, ani zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, to bez znaczenia na gruncie przepisu art. 9a ust. 2 updop pozostaje fakt, że zapłata za dostarczony towar jest dokonywana na rachunki, które są w krajach stosujących szkodliwą konkurencję. Tym samym w powyższym zakresie nie ma zastosowania przepis art. 9a ust. 2 updop, a zatem na Wnioskodawcy nie spoczywa obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi, których siedziba lub zarząd nie znajduje się na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Przejdź do treści interpretacji