Estoński CIT a ceny transferowe

5 (100%) 2

 1. Wprowadzenie

Estoński CIT to system opodatkowania dochodów spółek, który został wprowadzony w Polsce w 2021 roku. Jest to system ryczałtowy, który polega na tym, że spółka nie płaci podatku dochodowego od swoich dochodów aż do momentu ich wypłaty. W tym czasie spółka może korzystać z tych dochodów bez żadnych ograniczeń.

Estoński CIT może być stosowany przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, proste spółki akcyjne, spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne. Spółka, która chce skorzystać z estońskiego CIT, musi spełnić określone warunki. Jednakże, estoński CIT ma również pewne ograniczenia. Jednym z nich jest opodatkowanie ukrytych zysków.

 1. Ukryte zyski

Ukryte zyski to świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane na rzecz wspólników lub podmiotów powiązanych bezpośrednio lub pośrednio
z podatnikiem lub z tymi wspólnikami.

Ustawa CIT zawiera katalog ukrytych zysków, należy jednak pamiętać, że ma on charakter otwarty.
W tym zakresie wymienia się m.in.:

 • kwotę pożyczki (kredytu) udzielonej przez podatnika udziałowcowi albo wspólnikowi,
 • świadczenia wykonane na rzecz fundacji prywatnej lub rodzinnej,
 • nadwyżkę wartości rynkowej transakcji ponad ustaloną cenę rynkową tej transakcji
 • darowizny, w tym wszelkiego rodzaju prezenty i ofiary;
 • wydatki na reprezentację;
 • dopłaty wypłacone w przypadku połączenia lub podziału podmiotów.

Ze względu na szeroki zakres świadczeń, które mogą zostać uznane za dochód z tytułu ukrytych zysków, pojawiają się wątpliwości interpretacyjne. Dlatego rynkowa wartość zawieranych transakcji jest jednym z kluczowych czynników wykorzystywanych do oceny możliwości powstania ukrytego zysku.

 1. Ceny transferowe a ukryte zyski w estońskim CIT – praktyka rynkowa

Wspomniana wyżej nadwyżka wartości rynkowej transakcji ponad ustaloną cenę rynkową tej transakcji odnosi się wprost do art. 11c Ustawy o CIT. Artykuł ten mówi o obowiązku ustalania cen transferowych przez podmioty powiązane i wskazuje, że podmioty te są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Poniżej przedstawiamy wybrane przykłady z praktyki, które były do tej pory przedmiotem rozpoznania przez organy podatkowe. Należy podkreślić, że organy podatkowe mogą mieć różne podejście do interpretacji prawa podatkowego w zależności od konkretnego przypadku, dlatego ważne jest, aby przeanalizować każdy stan faktyczny indywidualnie.

[Interpretacja indywidualna z dnia 2 maja 2023 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.116.2023.1.PK]

W prezentowanej interpretacji podatkowej Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy usługi informatyczne świadczone przez Wspólnika na rzecz Wnioskodawcy, nie stanowią ukrytych zysków.
W interpretacji tej wskazano, że usługi informatyczne są podstawowym przedmiotem działalności spółki – Wnioskodawcy. Realizowana transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi ma charakter rzeczywisty, a wynagrodzenie zostało ustalone w sposób rynkowy. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że opisywanej transakcji nie powstał ukryty zysk.

[Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 14 grudnia 2022 r., sygn. I SA/Bk 432/22]

Wnioskodawca planuje przekształcenie spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcona spółka będzie stosować Estoński CIT. Obecnie spółka jawna jest właścicielem magazynu, który w ok. 1/3 swojej powierzchni użytkowej jest wykorzystywany na potrzeby własne, natomiast w pozostałej części jest wynajmowany na rzecz podmiotów niepowiązanych. Po przekształceniu podmiot ten planuje sprzedać magazyn po cenie rynkowej na rzecz swojego właściciela, od którego w przyszłości będzie najmował magazyn po cenie rynkowej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uznał, że najmowanie składników majątku od podmiotu powiązanego stanowi ukryty zysk podlegający opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek. Sąd w ocenie zdarzenia przyszłego wskazał, że przekształcona Spółka nie będzie posiadała własnych podstawowych składników majątku, które są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej i zamierza je wynajmować od podmiotu powiązanego (Właściciela), po uprzedniej sprzedaży tej nieruchomości na jego rzecz.

 1. Podsumowanie

Organy podatkowe w przypadku podatników stosujących estoński CIT mogą badać, czy dana transakcja między podmiotami powiązanymi jest uzasadniona ekonomicznie i czy cena została ustalona w oparciu o warunki rynkowe. Analizując te zagadnienie biorą pod uwagę następujące czynniki:

 • Czy transakcja mogłaby wystąpić między podmiotami niepowiązanymi?
 • Czy cena transakcji jest rynkowa?
 • Czy transakcja jest zgodna z sytuacją majątkową spółki i jej faktycznymi potrzebami biznesowymi?

Jeśli organy podatkowe uznają, że transakcja nie jest uzasadniona ekonomicznie lub że cena nie została ustalona w oparciu o warunki rynkowe, mogą określić, że w transakcji powstał ukryty zysk.

W celu uniknięcia zarzutów zaniżenia podstawy opodatkowania CIT, podatnik powinien stosować ceny transferowe na warunkach rynkowych. W tym celu należy przeprowadzić analizę cen transferowych, która pozwoli określić, czy ceny pomiędzy podmiotami powiązanymi są rynkowe.

 1. Jak możemy pomóc?

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące tego, czy dana transakcja może być uznana za ukryty zysk, zapraszamy do kontaktu. Służymy pomocą w powyższym zakresie oraz innych kwestiach podatkowo-prawnych.