0113-KDIPT2-3.4011.339.2018.1.IR

Oceń wpis

Obowiązek sporządzenia uproszczonego sprawozdania na podstawie art. 45 ust. 9 (PIT TP) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Spółka jawna jako odrębny podmiot jest zobowiązana w świetle powyższych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych niezależnie od kwoty uzyskanego przychodu. W przypadku spółki niemającej osobowości prawnej, pomimo że nie posiada ona statusu podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, prawodawca założył, że spełnienie warunku prowadzenia ksiąg rachunkowych i limit przychodów albo kosztów ustala się dla tej spółki. Jeżeli powstanie obowiązek sporządzenia dokumentacji, może ona zostać wykonana przez wyznaczonego wspólnika mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Natomiast limit wskazany w art. 45 ust. 9 ww. ustawy, należy odnosić do przychodów lub kosztów osiąganych w roku podatkowym przez poszczególnych Zainteresowanych z osobna (poszczególnych wspólników spółki jawnej).

Przejdź do treści interpretacji