0114-KDIP2-2.4010.139.2018.1.AZ

Oceń wpis

Zastosowanie przepisów o cenach transferowych do otrzymanego przez Wnioskodawcę wynagrodzenia z tytułu umorzenia dobrowolnego udziałów

W ramach analizowania pojęcia transakcji należy posługiwać się jak najszerszą definicją, zgodnie z którą za transakcję należy przyjąć wszelkiego rodzaju czynności prawne powodujące przeniesienie własności dóbr. Zgodnie bowiem z uzasadnieniem ustnym do wyroku NSA z 8 marca 2016 r., sygn. akt II FSK 4000/13: „transakcje mające charakter umów transferu dóbr, pieniędzy i innych wartości należy uznać za transakcje, o których mowa w art. 9a updop”. Planowane zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku – dobrowolne umorzenie udziałów za wynagrodzeniem – stanowi transakcję, zatem Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentacji cen transferowych), o której mowa art. 9a ust. 1 updop. W konsekwencji przepisy art. 9a ust. 1 pkt 1 oraz art. 11 ust. 1 oraz ust. 4 ww. ustawy znajdą zastosowania w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem.

Przejdź do treści interpretacji