0114-KDIP2-2.4010.329.2017.1.AZ

Oceń wpis

Obowiązek dokumentacyjny – zaliczka na poczet dywidendy

Podsumowując:
a) sporządzona na podstawie art. 9a updop dokumentacja ma za zadanie umożliwienie dokonania przez organy podatkowe oceny, czy uzgodnione przez podatnika z podmiotami z nim powiązanymi warunki danej transakcji lub danego zdarzenia odpowiadają warunkom, jakie w analogicznej sytuacji uzgodniłyby podmioty niepowiązane, na co wskazuje treść art. 19 ust. 4 updop, a jednocześnie
b) nie jest możliwe określenie, jakie warunki – w zakresie decyzji o wypłacie zaliczki poczet dywidendy – podjęłyby podmioty niepowiązane,
– to zdaniem tut. organu przyjąć należy, że wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, nie może być oceniana przez pryzmat przepisów art. 11 updop o cenach transferowych i nie podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu, o którym mowa w art. 9a updop.

Przejdź do treści interpretacji