0114-KDIP2-2.4010.556.2018.2.AS

Oceń wpis

Brak zastosowania art. 15e ust. 1 pkt 1 (wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów) do kosztów usług kontroli i audytu wewnętrznego

W ocenie tut. organu nabywane przez Wnioskodawcę usługi kontroli i audytu wewnętrznego nabywane w ramach kompleksowego pakietu usług wsparcia, zakwalifikowane przez Wnioskodawcę wg PKWiU 74.90.20. jako „Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane”, niewątpliwie noszą szereg cech charakterystycznych dla kontroli i usług doradczych.
Z powyższego wnioskować należy, że opisane we wniosku ORD-IN usługi kontroli i audytu wewnętrznego należy rozpatrywać łącznie jako usługi podobne do kontroli i usług doradczych. W rezultacie powyższe usługi podlegają limitowaniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15e ust. 1 ustawy. O możliwości zaklasyfikowania usługi do świadczeń podlegających ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów wystarczające jest stwierdzenie, że usługa jest świadczeniem o podobnym charakterze do świadczeń wymienionych przez ustawodawcę w treści art. 15e ust. 1 pkt 1 updop.

Przejdź do treści interpretacji