0461-ITPB3.4510.70.2017.1.MK

Oceń wpis

Obowiązek dokumentacyjny – ustalanie cen przez podmioty niepowiązane

Bez znaczenie dla powyższej analizy ww. przepisów ma wskazanie przez Wnioskodawcę, że „Podmioty pomiędzy którymi występują transakcje kupna-sprzedaży są spółkami prawa handlowego, a ich prezesi zarządu – bracia rodzeni, osiągają przychody z umów o pracę oraz dywidend. Sprawami handlowymi, a więc także ustalaniem cen, w tym również pomiędzy tymi spółkami, zajmują się tzw. szefowie sprzedaży, którzy w ramach swoich kompetencji, ustalają samodzielnie ceny”.
W konsekwencji stwierdzić należy, że w oparciu o zapis art. 11 ust. 4 oraz ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółkę oraz inna spółkę kapitałową – w których „rodzeni bracia” pełnią funcje prezesów zarządu oraz są udziałowcami (posiadają odpowiednio 82% i 90% udziałów w tych spółkach) należy uznać za podmioty powiązane – miedzy którymi istnieją powiązania rodzinne, co wynika z zawartego w art. 11 ust. 5 ww. ustawy odesłania, nakazującego stosować przepis art. 11 ust. 4 odpowiednio do powiązań o charakterze rodzinnym.

Przejdź do treści interpretacji