Powiązania ze stosunku pracy

Oceń wpis

Zatrudnienie również przyczyną powstania powiązania na gruncie cen transferowych

Podstawowym czynnikiem decydującym o konieczności sporządzania dokumentacji podatkowej jest wystąpienie powiązań pomiędzy uczestnikami transakcji. Bez wystąpienia tych powiązań nie można w ogóle mówić o obowiązkach w zakresie cen transferowych.  Niezwykle istotne jest zatem posiadanie wiedzy o tym, kiedy można mówić że dane podmioty są powiązane.

Przepisy podatkowe zawierają regulacje wprowadzające powiązania różnego rodzaju. Do podstawowych powiązań, o których wie większość przedsiębiorców należą powiązania kapitałowe oraz powiązania osobowe, przez które większość podmiotów rozumie powiązania rodzinne. Warto jednak mieć świadomość, że powiązania osobowe obejmują swoim zakresem większy krąg podmiotów, nie tylko najbliższą rodzinę. Dotyczą bowiem m.in. pracowników.

Zgodnie z art. 25 ust. 5 ustawy o PIT (art. 11 ust. 6 ustawy o CIT), przepisy o cenach transferowych, zakładające konieczność zachowania rynkowego poziomu transakcji, stosuje się do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.

Powiązania ze stosunku pracy w praktyce identyfikowane są rzadziej, niż powiązania rodzinne lub funkcyjne. Pomimo braku ustawowej definicji w zakresie powiązań ze stosunku pracy wskazuje się, że nie mogą one wynikać z umów cywilnoprawnych lub umów o świadczenie usług, ponieważ nie można tu mówić o istnieniu stosunku pracy. Osoba zatrudniona w danym podmiocie powinna również, z racji tego zatrudnienia, mieć jakiś wpływ na decyzje pracodawcy, w szczególności te, które związane są z zawieraniem transakcji (tak m.in. w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 kwietnia 2017 roku, nr 0461-ITPB3.4510.70.2017.1.MK).

W praktyce zatem, z powiązaniem ze stosunku pracy będziemy mieć do czynienia w sytuacji, gdy np. przedsiębiorca nabywa towary bądź usługi od osoby zatrudnionej u niego na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku transakcje zawierane z pracownikiem powinny być określone na zasadach rynkowych, gdyż mogą być przedmiotem zainteresowania organów podatkowych. Ceny w takich transakcjach mogą być przedmiotem szacowania, ponadto w stosunku do takich transakcji (po przekroczeniu ustawowych limitów transakcyjnych) zaistnieje konieczność sporządzania dokumentacji podatkowej. Przedsiębiorcy powinni zatem pamiętać o stosowaniu w transakcjach z pracownikami zasady ceny rynkowej.

Warto zwrócić uwagę, że powiązanie ze stosunku pracy dotyczy tylko podmiotów krajowych. Pracownik, które nie posiada polskiej rezydencji podatkowej nie będzie zatem uznawany za podmiot powiązany.