1462-IPPB6.4510.634.2016.1.AM

Oceń wpis

Rozumienie pojęcia wartości transakcji w przypadku kredytów, depozytów oraz gwarancji

Wobec tego, że dokumentacja podatkowa zawiera nie tylko kwotę transakcji wyrażoną w cenie, ale również inne elementy określone w art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie można uznać, że kwotą transakcji jest jedynie wynagrodzenie wyrażone w odsetkach, prowizjach i innych opłatach ustalone na tych transakcjach, z wyłączeniem kwoty, od której wynagrodzenie jest obliczane (część kapitałowa transakcji). Badaniu przez właściwe organy podlegają wszystkie warunki transakcji, a cena jest tylko jednym z nich.
Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku transakcji takich jak kredyt, depozyt oraz gwarancja, wartość transakcji, o której mowa w art. 9a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowią odsetki, prowizje i inne opłaty ustalone na tych transakcjach, z wyłączeniem kwoty, od której wynagrodzenie jest obliczane (część kapitałowa transakcji) jest nieprawidłowe.

Przejdź do treści interpretacji