CIT TP/PIT TP – Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na najczęściej zadawane pytania

Oceń wpis

Ministerstwo Finansów, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie wypełnienia formularzy CIT TP/PIT TP na swojej stronie internetowej zamieściło broszurę z najczęściej kierowanymi do Ministerstwa pytaniami podatników. Ma to pomóc podatnikom w wywiązaniu się z nałożonych przez ustawodawcę obowiązków w zakresie raportowania o transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Jak wskazuje samo Ministerstwo, celem raportowania PIT/TP i CIT/TP jest pozyskanie przez administrację podatkową od podatników wybranych informacji dla potrzeb analizy ryzyka w zakresie cen transferowych, w szczególności w celu zwiększenia efektywności typowania podatników do kontroli. Przypomnijmy, iż pierwszy raz podatnicy są zobowiązani złożyć formularze CIT TP/PIT TP do końca września 2018 roku.

Resort finansów udzielając odpowiedzi na pytania podzielił je na zagadnienia ogólne oraz sekcje, odpowiadające poszczególnym sekcjom formularza. Poniżej przedstawiamy niektóre z tych odpowiedzi.

Zagadnienia ogólne

Jedno z pierwszych pytań na jakie odpowiedziało Ministerstwo dotyczyło kwestii, czy w przypadku spółki osobowej, próg 10 mln euro, który obliguje do złożenia uproszczonego sprawozdania, odnosi się do przychodów/ kosztów w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalonych dla spółki czy dla wspólnika z tytułu udziału w spółce osobowej w danym roku podatkowym?

Zdaniem Resortu, próg 10 mln euro, który obliguje do złożenia uproszczonego sprawozdania, odnosi się do przychodów/kosztów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, osiągniętych przez spółkę osobową w roku podatkowym.

Ponadto, Ministerstwo Finansów wskazało także w odpowiedzi na kolejne pytanie, że osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą zarówno samodzielnie, jak i w formie spółek niebędących osobą prawną, składa jedno uproszczone sprawozdanie, które uwzględnia całą prowadzoną działalność gospodarczą, niezależnie od formy. Ministerstwo dodało także, że pracuje nad zmianą formularzy PIT/TP i CIT/TP. Umożliwi ona rozróżnienie między składającym sprawozdanie, a podmiotem, którego ono dotyczy.

Sekcja C – Informacja o podmiotach powiązanych

Kolejna kwestia do jakiej ustosunkował się Resort dotyczyła grup kapitałowych. Podatnicy zapytali, czy wypełniając formularz CIT/TP w zakresie sekcji C-F (tj. informacje o podmiotach powiązanych, restrukturyzacja, transakcje i inne zdarzenia z podmiotami powiązanymi), należy uwzględnić wyłącznie transakcje/inne zdarzenia realizowane przez spółki tworzące podatkową grupę kapitałową z podmiotami powiązanymi spoza PGK?

Zdaniem Ministerstwa, w formularzu CIT/TP składanym za 2017 r. przez PGK należy ująć transakcje / inne zdarzenia realizowane przez spółki tworzące PGK z podmiotami powiązanymi  spoza PGK. PGK jako podatnik składa jedno sprawozdanie dla całej grupy, gdzie wykazuje transakcje i inne zdarzenia członków PGK z podmiotami powiązanymi spoza PGK. Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianą formularza CIT/TP, która umożliwi wykazanie informacji odrębnie dla poszczególnych spółek z PGK.

Sekcja D – Główny przedmiot działalności i profil funkcjonalny podatnika

W odniesieniu do sekcji D formularzy, Ministerstwo Finansów odpowiedziało m.in. na pytanie jakie są kryteria rozróżnienia usług o ograniczonym ryzyku od usług o niskiej wartości dodanej na potrzeby wypełnienia pola 24 w sekcji D. Wskazano, że w tym polu podatnik zaznacza „usługi o niskiej wartości dodanej”, jeśli jest podmiotem, który świadczy na rzecz grupy podmiotów powiązanych łatwo dostępne usługi o charakterze rutynowym, wspomagające działalność główną usługobiorcy. Przykładem są centra usług wspólnych, które realizują usługi wyłącznie lub w przeważającej części na rzecz podmiotów powiązanych. Katalog przykładowych usług o niskiej wartości dodanej znajduje się w Załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych.

Resort odpowiedział także na pytanie, co w sytuacji, gdy jedna działalność ma charakter przeważający, a transakcje wskazujące na drugi rodzaj działalności stanowią niewielki odsetek transakcji ogółem, np. podatnik jest producentem o rozbudowanych funkcjach i ryzykach i jednocześnie zdarzyło mu się incydentalnie świadczyć usługi o niskiej wartości dodanej. Czy wówczas również należy wskazać więcej niż jedną pozycję, mimo że w tytule sekcji D wyraźnie wskazano, że chodzi tylko o główny przedmiot działalności?

W ocenie Ministerstwa, formularz umożliwia wpisanie jednego lub dwóch kodów PKD – odpowiednio w polach 18-19 sekcji D. W pozycjach tych należy wskazać kod działalności, który w największym stopniu odnosi się do głównego przedmiotu działalności podatnika. Jeśli podatnik prowadzi istotną działalność w obszarach opisanych więcej niż jednym kodem, wskazuje dwa najważniejsze kody PKD. Jeśli podatnik incydentalnie w roku podatkowym „świadczył usługę o niskiej wartości dodanej”, która w perspektywie profilu funkcjonalnego podatnika nie jest istotna, to w polu 24 sekcji D nie wskazuje tego zdarzenia jako profilu funkcjonalnego podatnika.

Sekcja F – Transakcje z podmiotami powiązanymi

Najwięcej odpowiedzi dotyczyło sekcji F formularzy, która przypuszczalnie będzie sprawiać podatnikom najwięcej kłopotów. Dotyczy ona bowiem konkretnych kwestii w zakresie samych transakcji z podmiotami powiązanymi i jest dość szczegółowa. Ministerstwo Finansów odpowiedziało m.in. na następujące pytania:

1) W jakiej pozycji powinny znaleźć się refaktury?

Zdaniem Resortu, refaktury należy ująć w pozycji, której dotyczy transakcja objęta refakturą. Przykładowo wydatki poniesione z tytułu refaktury dotyczącej usług najmu należy wykazać w sekcji F.1. w wierszu Wypłacone wynagrodzenie z tytułu usług najmu i leasingu.

2) Czy w sekcji F poszczególne wielkości mają uwzględniać korektę dochodowości (rentowności), która ma na celu zapewnienie rynkowego poziomu?

W tym zakresie Ministerstwo wskazało, że w sekcji F poszczególne pozycje powinny uwzględniać również korektę dochodowości (rentowności). Przykładowo, jeśli korekta dotyczy cen zakupu towarów, należy ją uwzględnić w sekcji F.1.

3) Jak należy rozumieć Sprzedaż towarów /wyrobów gotowych /surowców /półproduktów w sekcji F.1. w polach 31-34? Czy chodzi o pozycje „przychody netto ze sprzedaży produktów” oraz „przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów” ze sprawozdania finansowego, czy też należy wliczać pozycję „zmiana stanu produktów”?

W ocenie Ministerstwa, zgodnie z przypisem 3 zamieszczonym w formularzach CIT/TP i PIT/TP, wypełniając pozycje w Sekcji F Transakcje i inne zdarzenia z podmiotami powiązanymi należy podawać wartości (kwoty netto), które wynikają z wystawionych lub otrzymanych faktur. Jeżeli faktury nie są wystawiane lub otrzymywane, należy podać, w oparciu o umowę lub inny dokument, informację o otrzymanych lub przekazanych płatnościach związanych z tymi transakcjami lub zdarzeniami.

4) Czy uzupełniając dane w kolumnie Wartość transakcji (w mln zł) w poszczególnych częściach sekcji F, należy uwzględnić łączną wartość transakcji / innych zdarzeń danego rodzaju realizowanych przez podatnika z wszystkimi podmiotami powiązanymi?

Ministerstwo odpowiedziało twierdząco – należy uwzględnić łączną wartość transakcji / innych zdarzeń ujętych w danej kategorii, realizowanych przez podatnika z wszystkimi podmiotami powiązanymi, nie zaś tylko z danym podmiotem powiązanym. Zatem w przypadku, kiedy sumaryczna wartość transakcji ze wszystkimi podmiotami powiązanymi ujęta w jednej kategorii nie przekracza łącznie wartości 0,5 mln zł, podatnik nie uwzględnia takich transakcji / innych zdarzeń w sekcji F. Natomiast jeśli sumaryczna  wartość transakcji / innych zdarzeń danej kategorii ze wszystkimi podmiotami powiązanymi przekracza łącznie wartość 0,5 mln zł, podatnik uwzględnia je w sekcji F i wskazuje odpowiedni przedział wartości transakcji / innych zdarzeń.

5) Czy w celu wypełnienia sekcji F podatnik powinien wykorzystać dane o wartości transakcji wynikające z prowadzonych ksiąg rachunkowych czy z rozliczeń podatkowych?

Resort wskazał, że zgodnie z przypisem 3 zamieszczonym w formularzach CIT/TP i PIT/TP w wersji opublikowanej w czerwcu 2017 r., wypełniając pozycje w sekcji F należy podawać wartości (kwoty netto), które wynikają z wystawionych lub otrzymanych faktur. Jeżeli faktury nie są wystawiane lub otrzymywane, należy podać kwoty w oparciu o umowę lub inny dokument lub informację o otrzymanych lub przekazanych płatnościach związanych z tymi transakcjami lub zdarzeniami.

6) Czy w sekcji F należy umieścić informacje na temat wszystkich transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi, czy tylko takich, w stosunku do których podatnik jest obowiązany do  sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych?

Zdaniem Ministerstwa, w formularzu CIT/TP lub PIT/TP należy wykazać wszystkie transakcje, których łączna wartość zsumowana w ramach danej kategorii (wiersza), wynosi przynajmniej 0,5 mln zł, także jeśli podatnik nie miał obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowych dla poszczególnych rodzajów transakcji klasyfikowanych do danej kategorii według formularza CIT/TP lub PIT/TP.

7) Czy w przypadku dystrybutora, który dokonuje zarówno zakupu towarów od podmiotów powiązanych jak i ich odprzedaży do podmiotów powiązanych należy te transakcje wykazać osobno?

W ocenie Resortu, wartość towarów nabytych od podmiotów powiązanych dystrybutor wykazuje w sekcji F.1. w wierszu Nabycie towarów/wyrobów gotowych/surowców /półproduktów. Jeśli następnie dystrybutor dokonuje ich odprzedaży także do podmiotów powiązanych, wartość sprzedaży wykazuje w sekcji F.1. w wierszu Sprzedaż towarów/wyrobów gotowych/surowców/półproduktów. Zasady te stosuje się również do producenta.

8) Jak podejść do wydawania nieodpłatnych próbek?

W odniesieniu do tej kwestii Resort uznał, że jeżeli wydawanie nieodpłatnych próbek następuje w ramach kategorii transakcji / zdarzenia wykazanej w sekcjach F.1.-F.5. (np. działalności dystrybucyjnej), nie należy wykazywać ich odrębnie. W przeciwnym przypadku należy wykazać je w sekcji F.6.

Brak mocy wiążącej

Inicjatywę Ministerstwa dotyczącą opublikowania odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania należy ocenić pozytywnie. Daje ona bowiem podatnikom wskazówki w zakresie wypełniania przedmiotowych formularzy. Biorąc zaś pod uwagę, iż podatnicy będą je składać po raz pierwszy, mogą stykać się z wieloma problemami praktycznymi, w odniesieniu do których nie został jeszcze wykształcony sposób postępowania. Należy jednak pamiętać, iż przedmiotowa broszura nie ma charakteru interpretacji czy objaśnień podatkowych, nie ma zatem mocy wiążącej a jedynie charakter informacyjny. Pozostaje zatem mieć nadzieję, iż Ministerstwo będzie stosować się do własnych zaleceń.