II FSK 860/15

Oceń wpis

Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej transakcji w umowie cash-poolingu

Skoro faktycznym celem umowy cash-poolingu jest udostępnianie środków pieniężnych pomiędzy podmiotami z grupy oraz osiąganie przez te podmioty korzyści w postaci odsetek, to tym samym w ramach zawartej umowy jej uczestnicy dokonują transakcji, o których mowa w art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.). Zatem o ile przekroczone zostaną ustawowe kwoty opisane w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będą zobowiązane do sporządzenia stosownej dokumentacji podatkowej takich transakcji.

Przejdź do treści orzeczenia