Ministerstwo Finansów podsumowuje Pierwsze Forum ds. Cen Transferowych

Oceń wpis

12 kwietnia 2018 roku odbyło się pierwsze organizowane przez Ministerstwo Finansów posiedzenie Forum ds. Cen Transferowych. Spotkanie poświęcone było znaczeniu analiz benchmarkingowych w tworzeniu polityki cen transferowych. Na zjeździe uczestnicy mieli okazję wypełnić ankiety przygotowane przez Resort finansów, które ukierunkowane były na wyłonienie kwestii sprawiających najwięcej trudności przy sporządzaniu analiz benchmarkingowych.

Z ankiet przeprowadzonych podczas Forum wynika, że:

 • najtrudniejszą kwestią przy sporządzaniu analiz benchmarkingowych pod kątem strategicznym jest znalezienie odpowiedniej próby porównawczej transakcji / podmiotów, natomiast pod kątem technicznym – wybranie odpowiedniej metody do wyceny transakcji oraz wskaźnika rentowności,
 • najwięcej trudności sprawiają podatnikom i doradcom analizy dla transakcji finansowych – przy wycenie takich transakcji na potrzeby cen transferowych wykorzystują oni najczęściej dane zewnętrzne – komercyjne bazy danych czy też ogólnie dostępne i darmowe dane NBP, EBC, statystyki banków.

Uczestnicy wskazali również główne tematy, którymi w najbliższym czasie powinno zająć się Forum. Wymieniono tu:

 • szczegółowe podejście do przygotowywania analiz dla specyficznych rodzajów transakcji (np. usługi agencyjne, transakcje kapitałowe, umowa konsorcjum, cash pooling i inne transakcje finansowe, refaktury, transakcje, w których cena została ustalona w drodze przetargu);
 • inne kwestie techniczne dotyczące przygotowywania analiz porównawczych (np. rozumienie kryterium dostępności danych porównawczych, możliwość wykorzystania danych wewnętrznych, możliwość wykorzystania danych ofertowych, problemy z doborem odpowiedniej próby lub brak niepowiązanych podmiotów porównywalnych, zasadność odrzucania podmiotów ze stratą, minimalna liczebność próby, wybór punktu z przedziału, rozumienie pojęcia „aktualizacja analizy porównawczej”, moment, na jaki należy sporządzić analizę porównawczą a lata uwzględnione w analizie);
 • możliwość objęcia analizą całego podmiotu bez przygotowywania analiz dla poszczególnych rodzajów transakcji;
 • możliwość wykorzystania wyceny rzeczoznawcy w analizie rynkowości transakcji;
 • wypracowanie safe harbours dla usług o niskiej wartości dodanej i zasad ich stosowania;
 • zagadnienia związane z analizami porównawczymi dla transakcji finansowych (np. częstotliwość aktualizacji benchmarków, możliwość wykorzystania zagregowanych danych udostępnianych np. przez NBP, korekty porównywalności, zasadność przeprowadzania analiz w oparciu o rating strony finansowanej);
 • konieczność wykorzystania do analiz porównawczych danych krajowych;
 • zawartość opisu zgodności transakcji z warunkami rynkowymi;
 • problemy ze rozumieniem niektórych elementów dokumentacji cen transferowych (opis metody kalkulacji dochodu (straty), opis przyjętej strategii gospodarczej, opis danych finansowych pozwalający na porównanie rozliczeń związanych z transakcją / innym zdarzeniem z danymi wynikającymi ze sprawozdania finansowego) oraz innych pojęć w zakresie przepisów o dokumentacji cen transferowych np. „transakcja jednego rodzaju”, „wartość transakcji”.

Inicjatywę Ministerstwa w zakresie przeprowadzania ankiet wśród uczestników Forum należy ocenić bardzo pozytywnie. Wskazuje to bowiem Resortowi pogląd na to czego najbardziej obawiają się przedsiębiorcy i na to, co sprawia im najwięcej trudności. Stanowi też realizację celu Forum jakim jest – jak wskazuje Ministerstwo Finansów – opracowanie rozwiązań, które uwzględnią zarówno interes finansów publicznych, jak też będą zaakceptowane przez uczestników rynku i stosowane w praktyce gospodarczej.

Główne problemy na jakie wskazali uczestnicy nie są zaskoczeniem – nie od dziś wiadomo, że jedną z najbardziej problematycznych kwestii w zakresie dokumentowania transakcji i analiz benchmarkingowych jest wybór metody oraz znalezienie odpowiednich danych porównawczych. Pozostaje mieć nadzieję, iż Ministerstwo Finansów weźmie pod uwagę głos przedsiębiorców i praktyków i uwzględni ich uwagi przy pracach nad zagadnieniami z zakresu cen transferowych.

Następne spotkanie robocze w ramach Forum planowane jest na 2 lipca 2018 roku.