Ministerstwo Finansów pracuje nad zasadami ujawniania informacji o uzgodnieniach transgranicznych przez branżę doradczą

Oceń wpis

Ministerstwo Finansów pracuje nad zasadami ujawniania informacji o uzgodnieniach transgranicznych przez branżę doradczą

W dniu 5 czerwca opublikowano dyrektywę Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych.

Jak informuje Ministerstwo Finansów w najnowszym komunikacie, powyższy akt prawny przewiduje obowiązek raportowania tzw. uzgodnień transgranicznych. Instytucja ta została zdefiniowana w przywołanej powyżej dyrektywie. Przez uzgodnienia transgraniczne należy rozumieć schematy o charakterze transgranicznym, które posiadają cechę wskazującą na potencjalne zagrożenie unikania opodatkowania. W praktyce chodzi o struktury optymalizacyjne czy schematy podatkowe, które prowadzić mogą do uszczuplenia należności publicznoprawnej, jaką jest podatek.

Obowiązek przekazywania informacji o uzgodnieniach transgranicznych spoczywał będzie przede wszystkim na pośrednikach takich jak doradcy podatkowi, adwokaci, radcy prawni, pracownicy instytucji finansowych – którzy opracowują, wprowadzają do obrotu, organizują, udostępniają lub udzielają wsparcia we wdrożeniu tych uzgodnień. W określonych przypadkach obowiązek przekazywania informacji będzie dotyczyć podatników korzystających z tego typu schematów czy struktur.

Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek implementowania jej postanowień do 31 grudnia 2019 r. Co istotne, przedmiotowa dyrektywa przewiduje obowiązek raportowania uzgodnień transgranicznych, m.in. w przypadku których dokonano pierwszej czynności służącej ich wdrożeniu w okresie między dniem wejścia w życie dyrektywy, tj. 25 czerwcem 2018 r., a datą rozpoczęcia jej stosowania, tj. 1 lipca 2020 r.

Ministerstwo Finansów wskazało również, że trwają prace nad wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego przepisów wprowadzających obowiązek raportowania schematów podatkowych (Mandatory Disclosure Rules), w tym przepisów wprowadzających postanowienia omawianej dyrektywy.

Informowanie o transakcjach podejrzanych

Jak pokazuje praktyka ostatnich kilku lat, organy podatkowe, nie tylko w Polsce, ale także za granicą, dążą do uszczelniania systemu podatkowego. Jednym z elementów tych działań jest nałożenie na branżę doradczą obowiązku zgłaszania transakcji, które mogą budzić wątpliwości doradców. Nie tak dawno temu, bo 9 marca 2018 roku OECD wydała nowe zasady dotyczące ujawniania informacji podatkowych, które obligują prawników, księgowych, doradców finansowych, banki i inne podmioty świadczące podobnego typu usługi do informowania organy podatkowe o transakcjach swoich klientów, zmierzających do uniknięcia raportowania w Systemie automatycznej wymiany informacji (CRS) bądź do zapobiegania identyfikacji beneficjentów rzeczywistych podmiotów lub funduszy powierniczych. Nowe zasady przekazywania informacji mają za zadanie uderzyć w podatników (i ich doradców), którzy ukrywają swoje aktywa w spółkach offshore i unikają raportowania CRS.

Jakkolwiek uszczelnianie systemu podatkowego w celu eliminacji oszustw podatkowych jest działaniem pożądanym, robienie tego  kosztem relacji klienta i jego doradcy nie wydaje się do końca właściwe. Stosunek klient-doradca powinno bowiem cechować zaufanie i pewność w zakresie zachowania tajemnicy co do planowanych działań. Ponadto, biorąc pod uwagę, że niejednokrotnie stosowanie przepisów przez organy podatkowe jest bardzo restrykcyjne, może to prowadzić do wypaczeń i takiej interpretacji omawianych regulacji, które będą nakładać obowiązek informacyjny na doradców nawet w przypadku, gdy obiektywnie działania podatnika nie będą nosić znamion unikania opodatkowania.