Najważniejsze zmiany w CIT od 1 stycznia 2018 roku

Oceń wpis

Początek roku wiąże się nieodłącznie ze zmianą przepisów podatkowych. Także w tym roku ustawodawca dokonał szeregu modyfikacji w obowiązujących przepisach. Zmianie uległy m.in. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, do najważniejszych zmian w zakresie CIT należy zaliczyć m.in:

  1. wyodrębnienie w ustawie CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika;
  2. zmodyfikowanie przepisów dotyczących tzw. niedostatecznej kapitalizacji;
  3. zmiana przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych;
  4. wprowadzenie regulacji umożliwiającej organom podatkowym szacowanie wartości transakcji świadczenia usług jeśli ich cena bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych znacznie odbiega od wartości rynkowej;
  5. wprowadzenie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z zawieranymi przez podatników podatku CIT umowami na określone usługi niematerialne;
  6. wyłączenie Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków z zakresu stosowania przepisów dotyczących podmiotów powiązanych;
  7. zmiana zakresu zwolnienia od zryczałtowanego podatku od dywidend i niektórych innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych;
  8. podwyższenie z 3.500 zł do 10.000 zł limitu jednorazowej amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, który umożliwia jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów.