Nowelizacja Rozporządzenia w sprawie CbC

Oceń wpis

12 kwietnia 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania (Dz.U. z 2018 r., poz. 629).

Powyższy akt prawny  ma na celu zapewnienie zgodności traktowania niepodzielonych zysków zakładów z postanowieniami przewidzianymi w dyrektywie Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z 11.03.2011, str. 1, z późn. zm.).

Zmiana ma również na celu zapewnienie zgodności polskich przepisów rozporządzenia z treścią ustaleń w zakresie wzoru sprawozdania Country-by-Country, podjętych przez OECD, zawartych w Wytycznych dotyczących Dokumentacji Cen Transferowych i Raportowania CbC (Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting).