Optymalizacja podatkowa dotycząca rozliczeń pomiędzy spółką a wspólnikiem – Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów

Oceń wpis

Ministerstwo Finansów w jednym z ostatnich komunikatów ostrzegających przed agresywną optymalizacją podatkową odniosło się do optymalizacji podatkowej dotyczącej rozliczeń między wspólnikiem a spółką.

Analizowane przez organy skarbowe w ramach wniosków o interpretacje sytuacje dotyczyły okoliczności, w których dana osoba fizyczna prowadzi (prowadziła) jednoosobową działalność gospodarczą oraz jest wspólnikiem spółki kapitałowej, przy czym działalność spółki jest zasadniczo zbieżna z przedmiotem działalności osoby fizycznej, jako przedsiębiorcy. Działalność ta dotyczyć może w szczególności organizacji wydarzeń marketingowych (promocyjnych, edukacyjnych), których założeniem jest osobiste zaangażowane wspólnika (osoby fizycznej). Specyfika opisywanej sytuacji polega na tym, iż źródłem generowania przychodów spółki jest wykorzystanie wartości marketingowej, którą niesie ze sobą osoba wspólnika, nierozerwalnie związanej również z prowadzoną jednoosobową działalnością danej osoby fizycznej.

Pytania kierowane do organu podatkowego dotyczą zaś okoliczności, w których:

  1. wspólnik jest dłużnikiem spółki z tytułu zawartych umów sprzedaży majątku nabytego przez spółkę w postaci nieruchomości mieszkalnych (np. apartamentów) oraz udzielanych przez spółkę pożyczek,
  2. wspólnik oraz spółka umawiają się, iż zobowiązania z ww. tytułów zostaną spłacone poprzez przeniesienie przez wspólnika na spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa, istniejącej
    w ramach prowadzonej działalności gospodarczej tej osoby fizycznej (wspólnika), przy czym zasadniczą wartość ZCP stanowią prawa autorskie i know-how związane np. z metodami szkolenia,
  3. wspólnik oraz spółka ustalają, iż nastąpi kompensata wartości wzajemnych zobowiązań
    z obydwu tytułów, ze względu na szacowaną podobną wartość ekonomiczną: w każdym przypadku wartość ZCP oceniana jest jako wyższa niż wartość nabywanych nieruchomości i udzielonych wcześniej przez spółkę wspólnikowi pożyczek.

Zdaniem resortu finansów, tego typu działania mogą wiązać się z okolicznościami uzasadniającymi przypuszczenie możliwości zastosowania przepisów o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania, ze względu na występowanie korzyści podatkowej, sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej w warunkach sztuczności działania.

Przypuszczenie to może dotyczyć trzech obszarów:

  1. Kwalifikowania majątku otrzymywanego przez wspólnika ze spółki jako wypłatę ukrytej dywidendy, podlegającej opodatkowaniu według stawki 19% jako dochód z kapitału, a przekazywanej poprzez systematyczne udzielanie wspólnikowi spółki pożyczek oraz dokonywanie nabycia nieruchomości mieszkalnych w celu osobistego wykorzystywania przez tego wspólnika, a następnie docelowo przekazania do jego majątku prywatnego.
  2. Możliwość działania niezgodnego z celem przepisów ustawy o PIT poprzez dokonywanie amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych we własnym zakresie przez podatnika.
  3. Nie można również wykluczyć, że w wyniku transakcji zbycia zorganizowanej część przedsiębiorstwa osoby fizycznej, spółka kapitałowa byłaby uprawniona do amortyzacji ewentualnej wartości firmy, która może powstać w wyniku tej transakcji.

Resort finansów podkreślił, że osoby składające wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej, zawierające opisany schemat działania, powinny liczyć się z możliwością uzyskania odmowy wydania interpretacji przez Dyrektora KIS powołującego wskazaną argumentację. Z kolei identyfikacja zastosowania tego schematu w rozliczeniach podatkowych może skutkować wszczęciem postępowania na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.

 

Źródło:

https://mf-arch2.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/ostrzezenia-i-wyjasnienia-podatkowe/-/asset_publisher/M1vU/content/informacja-szefa-kas-%E2%80%93-rozliczenia-miedzy-wspolnikiem-a-spolka?redirect=https%3A%2F%2Fmf-arch2.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fostrzezenia-i-wyjasnienia-podatkowe%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_