Pierwsze Forum Cen Transferowych już za nami!

Oceń wpis

Dnia 12 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbyło się z inicjatywy Ministerstwa Finansów pierwsze spotkanie w ramach Forum Cen Transferowych. Zainteresowanie udziałem w spotkaniu przerosło oczekiwania organizatorów. Na sali obok przedstawicieli Ministerstwa Finansów obecni byli przedstawiciele biznesu, nauki oraz branży doradczej, z wyraźną przewagą tej ostatniej grupy.

List do uczestników wydarzenia wystosowała Minister Finansów prof. Teresa Czerwińska, podkreślając, wagę jaką Ministerstwo przykłada do budowy trwałego forum, jako platformy do komunikacji z podatnikiem. Uczestników powitał i słowo wstępu wygłosił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Gruza. Podkreślił on, iż obok luki VAT, w obszarze zainteresowań Ministerstwa Finansów znajduje się również problem szybciej rosnącej niż luka VAT w ostatnich latach luki CIT – w jej ramach obok problemu agresywnych optymalizacji podatkowych identyfikowane jest wykorzystanie mechanizmów związanych z cenami transferowymi.

W trakcie Forum przedmiotem rozważań uczestników były w szczególności zagadnienia związane z dobrymi praktykami w zakresie przygotowania analiz danych porównawczych (tzw. benchmarków). Przedstawiciele Ministerstwa wskazywali na kontekst międzynarodowy, który należy uwzględniać prowadząc te rozważania tj. rekomendacje zawarte w Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych (rozdział III oraz rozdział I), ale również raport Jednolitego Forum UE ds. Cen Transferowych z października 2016 r. w sprawie stosowania danych porównawczych w UE. Rekomendacje zawarte we wspomnianym raporcie były osią prowadzonej w trakcie spotkania, momentami burzliwej dyskusji. Uczestnicy spotkania mieli możliwość przekazania pytań dotyczących analizowanego wątku – pytań tych zgłoszono ponad 100. Przedstawiciele Ministerstwa w toku spotkania prowadzili w czasie rzeczywistym badania ankietowe wśród uczestników. Całe spotkanie można było śledzić na platformie Youtube.

Materiały prezentowane w trakcie spotkania według zapowiedzi mają zostać udostępnione w najbliższym czasie na stronach Ministerstwa Finansów.

Ze strony Ministerstwa Finansów pojawiła się w trakcie spotkania informacja o ramach przygotowywanych regulacji dotyczących uproszczonych uprzednich porozumień cenowych lub inaczej uproszczonych APA (uAPA). Procedura bazować ma na oświadczeniach podatnika. Wymogi w zakresie przygotowywanych analiz i przedstawianych dokumentów mają być w znaczny sposób ograniczone w stosunku do obecnie funkcjonujących regulacji. Procedura ma opierać się na wystandaryzowanym wniosku, bazować na danych rzeczywistych (nie prognozowanych). Ważnym elementem ma być zasada obowiązywania uAPA wyłącznie przy utrzymaniu przez transakcję warunków krytycznych takich jak np. wolumen transakcji (np. uAPA wydawane dla transakcji o rocznej wartości 10 mln zł – jeśli po pewnym czasie wartość transakcji osiąga poziom istotnie wyższy, np. 50 mln zł, to uAPA przestaje obowiązywać). Uproszczone APA mają być co do zasady zawierane na okres 3 lat (z opcją przedłużania tego okresu), opłaty z tytułu wydania uAPA mają być ujednolicone i niezależne od wartości zabezpieczanej transakcji. Przewidywany termin uruchomienia ścieżki legislacyjnej to najbliższe tygodnie (kwiecień/maj). Wprowadzenie regulacji uAPA ma wiązać się również ze zmianami porządkującymi obecnie obowiązujące regulacje APA.
Warto podkreślić, iż spotkanie w formule otwartego forum jest niewątpliwie bardzo cenną inicjatywą i wpisuje się w filozofię transparentności działań fiskusa oraz komunikacji z podatnikami. Wysoka frekwencja, a także aktywny udział uczestników spotkania w prowadzonej dyskusji jest potwierdzeniem dużego zapotrzebowania na tego rodzaju wydarzenia. Należy wyrazić nadzieję na kontynuację tej bardzo pożytecznej inicjatywy.