Powiązanie przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego od 2018 roku

Oceń wpis

Od 1 stycznia 2018 roku ustawodawca wprowadził do ustaw podatkowych nowe regulacje dotyczące kręgu podmiotów uznawanych za powiązane na gruncie przepisów o cenach transferowych.

Zgodnie z nowym ust. 4 art. 11 ustawy o CIT (odpowiednio ust. 4 art. 25 ustawy o PIT), przepisy określające jakie podmioty należy uznawać za powiązane stosuje się gdy:

1) podmiot krajowy, z wyłączeniem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo

2) ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, z wyłączeniem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.

Powyższa zmiana w praktyce oznacza, iż podmioty powiązane przez Skarb Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego nie będą uznawane za podmioty powiązane, zobowiązane do sporządzania dokumentacji podatkowych. Przypomnijmy, iż taki obowiązek nakładała na tego typu podmioty wypracowana przez organy podatkowe linia interpretacyjna. Powodowało to szereg problemów dla spółek państwowych. Biorąc pod uwagę fakt, iż Skarb Państwa jest udziałowcem w wielu podmiotach, niektóre spółki nawet nie zdawały sobie sprawy z konieczności posiadania dokumentacji cen transferowych. Dzięki zmianom w ustawach podatkowych, powiązanie przez Skarb Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego nie będzie generować obowiązku dokumentacyjnego.

Co istotne, przedmiotowe regulacje mają zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2017 roku.