Praktyczne wskazówki Ministerstwa Finansów dotyczące obowiązków w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej

Oceń wpis

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiły się praktyczne wyjaśnienia dotyczące obowiązków w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej. Resort finansów wskazał, iż wyjaśnienia są efektem licznych zapytań podatników dotyczących obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych oraz obowiązku złożenia oświadczenia o sporządzeniu takiej dokumentacji. W wyjaśnieniach przedstawiono wskazówki dotyczące najczęściej poruszanych zagadnień.

I. Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej

Termin na sporządzenie dokumentacji grupowej (tzw. master file)
W odniesieniu do pierwszej ze wskazanych kwestii Ministerstwo Finansów, zwróciło uwagę, że na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej, termin na przygotowanie dokumentacji podatkowej (w tym dokumentacji grupowej) został przedłużony do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Jednakże, w przypadku, gdy dokumentację grupową przygotowuje podmiot zagraniczny, który jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w terminie późniejszym niż termin na przygotowanie dokumentacji wynikający ze wspomnianego Rozporządzenia, zastosowanie znajdzie termin wynikający z art. 9a ust. 2i ustawy o CIT (odpowiednio art. 25a ust. 2i ustawy o PIT). Rozporządzenie stanowi bowiem akt prawny rangi podustawowej i tym samym nie może ograniczać uprawnień / rozszerzać obowiązków podatników wynikających z ustawy. Ponadto, celem rozporządzenia wydanego na podstawie art. 50 Ordynacji podatkowej jest przedłużenie terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego (w tym wypadku terminów na przygotowanie dokumentacji podatkowej). Tym samym przeciwna Interpretacja przepisów (prowadzącą do skrócenia terminu na przygotowanie dokumentacji grupowej) byłaby sprzeczna z celem wydania wspomnianego Rozporządzenia

Próg zobowiązujący do sporządzenia dokumentacji podatkowej w przypadku nowo utworzonej Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK)
W tej kwestii resort finansów wskazał, że nowo utworzona PGK stanowi nowego podatnika podatku CIT. Tym samym przy określeniu progu zobowiązującego do sporządzenia dokumentacji podatkowej odpowiednie zastosowanie znajdzie art. 9a ust. 1b ustawy o CIT, zgodnie z którym podatnicy rozpoczynający działalność, dokonujący w roku podatkowym transakcji lub ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej w roku rozpoczęcia prowadzenia tej działalności, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przychody lub koszty przekroczyły równowartość 2 000 000 euro.

II. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej

W tym zakresie Ministerstwo Finansów wskazało, że przepisy podatkowe nie przewidują publikacji formularza oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej. Jednakże, pomocniczo przykładowy wzór oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej został zamieszczony w komunikacie Ministerstwa pt: Objaśnienia dotyczące przedłużenia terminów w zakresie cen transferowych. Jednocześnie, zgodnie z informacją resortu, nie jest planowane przygotowanie wzoru oświadczenia w formie dokumentu elektronicznego.
Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji należy złożyć na piśmie we właściwym urzędzie skarbowym lub wysłać do właściwego urzędu skarbowego za pomocą ePUAP.