Progi dokumentacyjne dla PGK – Odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację poselską

Oceń wpis

W dniu 7 lutego 2018 roku Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na interpelację poselską nr 18590, dotyczącą ustalania progów dokumentacyjnych dla podatkowych grup kapitałowych (PGK).

Zgodnie z art. 9a ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 roku, przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych stosuje się odpowiednio do transakcji lub innych zdarzeń dokonanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową a niewchodzącymi w skład tej grupy podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11.

Wątpliwości na tle przywołanej regulacji wzbudziła kwestia rozumienia pojęcia „odpowiednie stosowanie”. Zdaniem autora interpelacji, Pana Bartosza Jóźwiaka, podmiotem obowiązanym do sporządzania dokumentacji będą spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, (pomimo, że nie są podatnikami) oraz, że to do nich należałoby odnosić limity kwotowe przychodów i kosztów oraz transakcji mających istotny wpływ, po których przekroczeniu podatnicy obowiązani są sporządzać komentowaną dokumentację (to spółki tworzące podatkową grupę kapitałową bowiem zawierają umowy). W związku z tym autor zadał pytanie, czy przedmiotowe limity odnoszą się do podatkowej grupy kapitałowej jako całości, czy też do jej poszczególnych spółek.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Minister Finansów wskazał, że zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą spółki wchodzące w skład PGK przestają być odrębnymi podatnikami podatku  dochodowego od osób prawnych z momentem utworzenia PGK. Następnie odwołał się do uzasadnienia ustawy wprowadzającej zmiany w zakresie cen transferowych, zgodnie z którym zmiana polegająca na dodaniu ust. 3e ma na celu wyłączenie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych pomiędzy spółkami wchodzącymi w  skład PGK. Tym samym celem wprowadzenia ww. przepisu nie była zmiana zasad określania progów dokumentacyjnych dla PGK, tylko wskazanie zakresu transakcji lub innych zdarzeń podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu w przypadku PGK.

W związku z powyższym, w ocenie Ministerstwa Finansów, biorąc pod uwagę zarówno brzmienie art. 9a ust. 1 i ust. 3e ustawy o CIT, jak i prawno-podatkowy charakter konstrukcji PGK,  uznać należy, że określając progi dotyczące sporządzenia dokumentacji podatkowej w analizowanym przypadku,  punktem odniesienia powinien być PGK jako podatnik, a nie poszczególne spółki należące do PGK.

Odpowiedź na przedmiotową interpelację potwierdza prezentowane od pewnego czasu stanowisko organów podatkowych, iż limit dokumentacyjny należy odnosić do PGK jako całości. Przykładowo, w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 czerwca 2017 roku, nr 0114-KDIP2-2.4010.79.2017.1.AZ wskazano, że sporządzenie dokumentacji podatkowej dotyczącej transakcji z podmiotami powiązanymi nie należącymi do PGK, powinno nastąpić w zakresie wyznaczonym przez limity wynikające z tego przepisu obliczone dla podatnika, tj. podatkowej grupy kapitałowej. Pozostaje mieć nadzieję, iż ten korzystny dla podatników pogląd będzie prezentowany również w przyszłości.