Progi dokumentacyjne dla podatkowej grupy kapitałowej – Odpowiedź Ministra Finansów na zapytanie poselskie

Oceń wpis

Minister Finansów w dniu 14 sierpnia 2018 roku udzielił odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 7775 z 19 lipca 2018 roku w której odniesiono się do kwestii ustalenia czy progi dotyczące sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych w przypadku podatkowych grup kapitałowych należy odnosić do PGK jako całości czy osobno do poszczególnych spółek wchodzących w skład PGK.

Wątpliwość do rozstrzygnięcia

W treści zapytania wskazano, iż dwie spółki kapitałowe założyły podatkową grupę kapitałową. W takim przypadku płatnikiem podatku dochodowego zostaje podatkowa grupa kapitałowa. Daje to pozwolenie spółkom wspólnie wchodzącym do grupy kapitałowej obliczyć dochody do opodatkowania i w efekcie również pozwala na obniżenie poziomu obciążeń na rzecz urzędu skarbowego.

Przedmiotowa podatkowa grupa kapitałowa chce prowadzić handel z podmiotami spoza grupy. Tymczasem podmioty powiązane mają co do zasady, po przekroczeniu wskazanych w przepisach limitów, obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Na tle tego zagadnienia autor zapytania powziął wątpliwość, czy limity te (progi dokumentacyjne) dotyczą całej PGK, czy poszczególnych spółek z osobna.

Odpowiedź resortu

W odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie w pierwszej kolejności wskazano, że zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o CIT, zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych po  przekroczeniu progów określonych m.in. w tym przepisie są „podatnicy”. Z kolei zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą spółki wchodzące w skład PGK przestają być odrębnymi podatnikami podatku  dochodowego od osób prawnych z momentem utworzenia PGK.

Zgodnie z art. 9a ust. 3e ustawy o CIT, powyższy przepis stosuje się odpowiednio do transakcji lub innych zdarzeń dokonanych między spółkami tworzącymi PGK a niewchodzącymi w skład tej grupy podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11. Celem wprowadzenia ww. przepisu nie była zmiana zasad określania progów dokumentacyjnych dla PGK, tylko wskazanie zakresu transakcji lub innych zdarzeń podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu w przypadku PGK.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę zarówno brzmienie art. 9a ust. 1 i ust. 3e ustawy o CIT, jak i prawno-podatkowy charakter konstrukcji PGK, uznać należy, że określając progi  dotyczące sporządzenia dokumentacji podatkowej w analizowanym przypadku, punktem odniesienia powinien być PGK jako podatnik, a nie poszczególne spółki należące do PGK.

Warto zaznaczyć, iż tożsama kwestia była już przedmiotem styczniowej Interpelacji poselskiej nr 18590, w odpowiedzi na którą resort finansów zaprezentował podobne stanowisko jak w przedmiotowej sprawie. Pogląd Ministerstwa na omawianą kwestię nie uległ zatem zmianie.