Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie CIT-TP/PIT-TP

Oceń wpis

24 maja 2018 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się projekty 2 rozporządzeń w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-TP) oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-TP).

Co do zasady, obowiązek złożenia przedmiotowego sprawozdania obejmuje podatników obowiązanych do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeżeli ich przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 mln euro.

Jak wskazują uzasadnienia do projektów, wprowadzenie nowych wzorów uproszczonych sprawozdań CIT-TP/PIT-TP związane jest m.in. z przedłużeniem do końca września terminu na realizację niektórych obowiązków w zakresie TP, w tym także na złożenie uproszczonego sprawozdania. Ponadto, celem wprowadzenia zmian do wzoru uproszczonego sprawozdania jest umożliwienie podatnikom będącym w specyficznej sytuacji, tj. podatnikom wyznaczonym, jako wspólnikom, do sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń zawieranych przez spółkę niebędącą osobą prawną, możliwości prawidłowego wypełniania ciążącego na nich obowiązku w zakresie złożenia uproszczonego sprawozdania.

Nowe wzory formularzy mają zastąpić wzory obowiązujące obecnie, które zostały wprowadzone rozporządzeniami z 8 czerwca 2017 roku.

Nowe wzory mają być stosowane do transakcji lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, realizowanych w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2016 r. Jednakże, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzeń uproszczone sprawozdanie złożone zostało na formularzu dotychczasowym, za prawidłowe uznawać się będzie zastosowanie wzoru formularza obowiązującego przed dniem wejścia w życie projektowanych aktów prawnych.

Dodatkowo, do końca września 2018 roku uproszczone sprawozdanie może być składane na wzorach obowiązujących obecnie na mocy rozporządzeń z 8 czerwca 2017 roku.

Poniżej zamieszczamy linki do projektów omawianych rozporządzeń.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
-> -> Projekt rozporządzenia

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
-> -> Projekt rozporządzenia