Projekt ustawy dotyczącej procedury zawierania uprzednich porozumień cenowych

Oceń wpis

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowano długo oczekiwany projekt ustawy dotyczący procedury zawierania uprzednich porozumień cenowych (tzw. APA)[1].

Jak wskazano w informacji dotyczącej projektowanej regulacji, przyczyna opracowania i potrzeba wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie wynika m.in. z potrzeby uregulowania uproszczonej procedury zawierania uprzednich porozumień cenowych. Procedura zawierania APA nakłada na podmioty zainteresowane zawarciem takiego porozumienia obszerne wymagania dokumentacyjne, a także wiąże się z koniecznością poniesienia wysokich kosztów (przede wszystkim kosztów usług doradczych, a także opłaty od wniosku w sprawie porozumienia). Prowadzi to do sytuacji, w której:

  1. podatnicy w ogóle rezygnują z występowania o zawieranie uprzednich porozumień cenowych ze względu na jego wysoki koszt lub duże obciążenie administracyjne związane z przygotowaniem wniosku o zawarcie porozumienia (dotyczy to w szczególności mniejszych podatników, którzy w efekcie zostali w praktyce pozbawieni możliwości skorzystania z mniej konfrontacyjnego instrumentu oceny rynkowości warunków transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi jakim są uprzednie porozumienia cenowe w stosunku do kontroli podatkowych) lub
  2. podatnicy, którzy wystąpili z wnioskiem o zawarcie porozumienia w zakresie transakcji głównej, rezygnują z objęcia wnioskiem transakcji pobocznych.

Projekt ustawy zakłada m.in.:

  • przeniesienie do projektowanej ustawy regulacji dotyczącej uprzednich porozumień cenowych, zawartej dotychczas w dziale II A Ordynacji podatkowej. Przeniesienie regulacji ma uporządkować treść Ordynacji podatkowej, a jednocześnie zapewnić zgodność z zasadami techniki prawodawczej (zasada kompleksowości regulacji ustawowej) – uprzednie porozumienia cenowe jako narzędzie eliminacji ryzyka podwójnego opodatkowania zostaną uregulowane w jednej ustawie łącznie z regulacjami o rozwiązywaniu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania, jako przepisami dotyczącymi jednej dziedziny spraw,
  • wprowadzenie uproszczonej procedury zawierania jednostronnych uprzednich porozumień cenowych w celu zwiększenia ich dostępności dla podatników oraz zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa. Uproszczenie procedury polega głównie na zmniejszeniu wymogów dokumentacyjnych w stosunku do wybranych rodzajów transakcji, które cechują się ograniczonym poziomem ryzyka zmniejszenia dochodu podatkowego. Dla transakcji objętych procedurą uproszczoną przewiduje się również obniżenie wysokości opłat administracyjnych. Ponadto w ramach regulacji wprowadza się możliwość przeniesienia wniosków składanych przez podatników w ramach obecnie obowiązującej procedury do procedury uproszczonej (w przypadku spełnienia przesłanek do zastosowania procedury uproszczonej) oraz możliwość przeniesienia wniosków składanych w ramach procedury uproszczonej do procedury wynikającej z obecnie obowiązujących przepisów (w przypadku, gdy nie będą spełnione przesłanki do wydania decyzji w sprawie porozumienia w ramach procedury uproszczonej),
  • ujednolicenie terminologii, którą posługują się regulacje dotyczące uprzednich porozumień cenowych oraz przepisy w zakresie cen transferowych.

Warto wskazać, że obok zmian dotyczących APA projekt przewiduje również zmiany w zakresie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie nowego mechanizmu rozwiązywania tego typu sporów, który ma zapewnić ujednolicenie zasad rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania zysków w ramach UE. Dotyczy on spraw powstałych w związku z interpretacją i stosowaniem umów i konwencji przewidujących eliminowanie podwójnego opodatkowania dochodu lub majątku, których stroną jest Polska. W ramach tego mechanizmu wprowadzone zostają ramy czasowe i instytucjonalne oraz zasady na jakich odbywać się będzie przyjęcie i rozpatrzenie wniosku inicjującego procedurę wzajemnego porozumiewania, jej przeprowadzenie, ustanawianie komisji, w skład których wchodzić będą niezależne osoby, a także zapewnione zostaną jednolite gwarancje rozstrzygnięcia sprawy, interakcje z krajowymi postępowaniami i zasady odstępstwa od procedury.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2019 r.

O postępach w pracach legislacyjnych będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Źródło:

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r9823740421551,Projekt-ustawy-o-rozstrzyganiu-sporow-dotyczacych-podwojnego-opodatkowania-oraz-.html

 

[1]

Projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych