Projekt ustawy zmieniającej regulacje w zakresie cen transferowych – podstawowe założenia

Oceń wpis

16 lipca 2018 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Powyższy akt prawny przewiduje regulacje, które w znaczący sposób mają zmodyfikować obecnie obowiązujące zasady dotyczące sporządzania dokumentacji podatkowych.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany w zakresie przepisów o cenach transferowych, jakie przewiduje wskazany powyżej projekt.

Zmiana sposobu ustalania transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym

Projekt przewiduje, że obowiązek sporządzenia dokumentacji zaistnieje po przekroczeniu progów wskazanych w ustawie dla określonych typów transakcji (2 mln dla transakcji usługowych i transakcji dotyczących wartości niematerialnych i prawnych; 10 mln dla transakcji dotyczących towarów i środków trwałych, poręczeń lub gwarancji). Progi dokumentacyjne zostaną zatem podniesione. Jednocześnie w projekcie zrezygnowano z obowiązującego obecnie warunku dotyczącego przekroczenia określonego poziomu przychodów bądź kosztów w ciągu roku, który to warunek jest aktualnie niezbędny dla ustalenia, że po stronie danego podmiotu występuje obowiązek sporządzenia dokumentacji.

Rozszerzenie kręgu podmiotów powiązanych

Projekt wprowadza zmiany w definicji podmiotów powiązanych. Za takie podmioty uznawane będą m.in.

1) podmioty, z których jeden  wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot;
2) podmioty, na które znaczący wpływ wywiera ten sam lub inny podmiot, małżonek lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot.

Przez wywieranie znaczącego wpływu rozumieć się będzie m.in.:

1) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale;
2) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
3) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Regulacje dotyczące usług o niskiej wartości

Zgodnie z projektem, organ podatkowy odstąpi od określania wysokości narzutu jeżeli narzut na kosztach tych usług został ustalony przy wykorzystaniu metody koszt plus lub marży transakcyjnej netto  i będzie wynosił:

– nie więcej niż 5% kosztów w przypadku nabycia usług,
– nie mniej niż 5% kosztów w przypadku świadczenia usług.

Dodatkowym warunkiem będzie posiadanie przez usługobiorcę kalkulacji obejmującej następujące informacje:

1) rodzaj i wysokość kosztów uwzględnionych w kalkulacji;
2) sposób zastosowania i uzasadnienie wyboru kluczy alokacji dla wszystkich podmiotów powiązanych korzystających z usług.

Odstąpienie od określenia oprocentowania transakcji w zakresie pożyczek ang. Safe harbour

Nowelizacja przewiduje, że organ podatkowy odstąpi od określania oprocentowania transakcji której przedmiotem jest pożyczka, jeżeli:

1) oprocentowanie pożyczki jest ustalane w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu ministra finansów;
2) nie przewidziano wypłaty innych, niż oprocentowanie, opłat związanych z udzieleniem lub  obsługą pożyczki, w tym prowizji lub premii;
3) pożyczka została udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat;
4) w trakcie roku obrotowego  łączny poziom zobowiązań albo należności z tytułu kapitału pożyczek z podmiotami powiązanymi liczony odrębnie dla pożyczek udzielonych oraz pożyczek zaciągniętych wynosi nie więcej niż 20 000 000 zł lub równowartość tej kwoty;
5) pożyczkodawca nie jest podmiotem z tzw. raju podatkowego.

Pozostałe zmiany

Poza zmianami wskazanymi powyżej, do modyfikacji o których należy wspomnieć można zaliczyć:

1) wydłużenie z 3 do 9 miesięcy (czyli z marca do września roku następującego po roku którego ma dotyczyć dokumentacja) terminów na złożenie oświadczenia w zakresie informacji o cenach transferowych;
2) możliwość wykorzystania dokumentacji grupowej sporządzonej przez inny podmiot z grupy (także w języku angielskim);
3) zmiany w zakresie sporządzania tzw. Masterfile;
4) wprowadzenie sposobu raportowania o cenach transferowych w formie elektronicznej (TP-R) w miejsce obecnego CIT-TP oraz PIT-TP;
5) wprowadzenie zasady, że korekta w zakresie cen transferowych stanowi przychód lub koszt uzyskania przychodów rozliczany w roku podatkowym, którego dotyczy.

Cele projektowanych przepisów

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów uzasadniając przedstawiony przez Resort projekt, potrzeba opracowania projektu wynika ze skomplikowanych regulacji  w zakresie cen transferowych oraz zbyt dużych obciążeń dla przedsiębiorstw o charakterze biurokratycznym i administracyjnym związanych z przygotowaniem dokumentacji cen transferowych. Jak zauważa Ministerstwo Finansów, problemy te widoczne są na podstawie liczby wniosków o interpretacje w zakresie prawa podatkowego wpływających do Dyrektora Krajowej Informacji Podatkowej oraz interpelacji poselskich w sprawach dotyczących cen transferowych.

W związku z tym, zdaniem Ministerstwa Finansów, przepisy w zakresie cen transferowych powinny zostać uproszczone, tak, aby, z jednej strony tworzyć dla podatników prosty, przejrzysty i przyjazny system podatkowy, a z drugiej strony unikać luk w prawie sprzyjających erozji bazy podatkowej i transferowaniu dochodów za granicę. Dotyczy to w szczególności przepisów w zakresie dokumentacji cen transferowych, które w chwili obecnej skutkują ponoszeniem przez takie przedsiębiorstwa nieproporcjonalnie dużych kosztów administracyjnych w stosunku do wartości, jaką kreuje dla nich przygotowana dokumentacja. W ocenie Resortu, obciążenia te nie są wprost proporcjonalne do ryzyka zaniżenia dochodów do opodatkowania z transakcji zawieranych między podmiotami powiązanymi, gdyż wymagają od podatników dokumentowania i uzasadniania rynkowości transakcji o wartości nieznaczącej z punktu widzenia budżetu państwa.

Potencjalne problemy

Większość projektowanych zmian, przynajmniej na tym etapie, należy ocenić pozytywnie. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, omawiany projekt przewiduje podwyższenie progów dokumentacyjnych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych co ma skutkować znaczącym zmniejszeniem obowiązków dla większości podatników, a w szczególności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Nie należy zapominać jednak, że są też zmiany które mogą utrudnić życie podatnikowi. Tutaj należy wskazać chociażby zmianę definicji podmiotów powiązanych i posłużenie się pojęciem „faktyczna zdolność” do wpływania na podejmowanie decyzji przez inny podmiot. Określenie to jest nieostre i daje pole do potencjalnych sporów interpretacyjnych.

W chwili obecnej ustawa jest na etapie konsultacji publicznych. O postępach w pracach legislacyjnych będziemy informować na bieżąco.

Źródło:

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r382416549314,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-ustawy-o.html