Rozporządzenia wprowadzające nowe wzory uproszczonych sprawozdań CIT-TP/PIT-TP już obowiązują

Oceń wpis

Jak informowaliśmy już wcześniej (https://dokumentacjepodatkowe.pl/baza-wiedzy/artykul/projekt-rozporzadzenia-ministra-finansow-w-sprawie-cit-tp-pit-tp) Ministerstwo Finansów od pewnego czasu pracowało nad nowymi wzorami formularzy CIT TP/PIT TP. Nowe wzory formularzy zostały zawarte w:

  • rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1301),
  • rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1300),

Podstawową zmianą w formularzach jest:

  • rozróżnienie między podatnikiem składającym sprawozdanie, a podmiotem, którego ono dotyczy,
  • umożliwienie odrębnego wykazania transakcji/ innych zdarzeń dokonywanych przez spółki tworzące PGK, lub odrębnego wykazania informacji dotyczącej podatnika i/lub spółek niebędących osobą prawną, dla których podatnik ten został wyznaczony do przygotowania dokumentacji podatkowych.

Przypominamy, iż co do zasady, obowiązek złożenia przedmiotowego sprawozdania obejmuje podatników obowiązanych do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeżeli ich przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 mln euro.

Rozporządzenia weszły w życie 6 lipca 2018 roku.

Nowe wzory mają być stosowane do transakcji lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, realizowanych w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2016 r. Jednakże, jeżeli przed 6 lipca 2018 roku uproszczone sprawozdanie zostało złożone (na formularzu dotychczasowym), za prawidłowe uznawać się będzie zastosowanie dotychczas obowiązującego wzoru.

Dodatkowo, do końca września 2018 roku uproszczone sprawozdanie może być składane na wzorach obowiązujących przed wejściem w życie przedmiotowych rozporządzeń.