Uproszczone sprawozdanie CIT TP – Odpowiedź Ministra Finansów na interpelację poselską

Oceń wpis

W dniu 23 kwietnia 2018 roku Minister Finansów udzielił odpowiedzi na interpelację poselską nr 21099 w sprawie uproszczonego sprawozdania CIT-TP. Wątpliwości autora interpelacji, Pana posła Bartosza Jóźwiaka, wzbudził sposób wypełnienia sprawozdania CIT-TP, w szczególności sposób interpretacji pojawiającego się w części F formularza CIT-TP sformułowania „procentowy udział w przychodach”.

Pytania do Ministra

W interpelacji zadano pytanie jak należy rozumieć sformułowanie „procentowy udział w przychodach”. Czy przez ten termin należy rozumieć przychody podatkowe czy też w znaczeniu ustawy o rachunkowości? Czy są przychody ogółem czy też może omawiane pojęcie należy odnosić wyłącznie do transakcji objętych obowiązkiem sporządzania dokumentacji z art. 9a ustawy o CIT?

Dodatkowo, Pan poseł chciał wiedzieć czy stan posiadania udziału w kapitale zakładowym, o którym mowa w polach 8-11 formularza, należy odnosić do ostatniego dnia roku podatkowego podatnika, czy też jakiegokolwiek dnia w roku podatkowym. Jak ma się zachować podatnik, kiedy wspomniany poziom udziału w kapitale zakładowym ulegał zmianie w trakcie roku podatkowego?

W interpelacji poruszono także kwestię jak ma postąpić podatnik, którego transakcje dotyczą podmiotów z różnych krajów (czy w tym przypadku należy złożyć większą liczbę załączników CIT-TP?).

Stanowisko zaprezentowane w odpowiedzi

W odpowiedzi na powyższe pytania Minister Finansów wskazał, że pod pojęciem przychody w sformułowaniu „procentowy udział w przychodach” należy przyjąć sumę wszystkich pozycji przychodowych z rachunku zysków i strat.

Ponadto stwierdził, iż stan posiadania udziału w kapitale zakładowym, o którym mowa w polach 8-11 formularza, należy odnosić do każdego dnia roku podatkowego. Jeśli w którymkolwiek dniu roku podatkowego ten warunek został spełniony, pole powinno być wypełnione.

Dodatkowo, zdaniem Ministra Finansów, jeżeli podmiot dokonywał transakcji danego typu z kontrahentami z różnych krajów, powinien je zsumować i wykazać w jednym sprawozdaniu. W sekcji F w kolumnie Kody państw siedziby strony transakcji nie ma limitu ilości kodów krajów, jakie można podać.

Plany Ministerstwa

W odpowiedzi na przedmiotową interpelację Minister Finansów wskazał także, że do Ministerstwa Finansów wpływają informacje od podatników o wątpliwościach i problemach technicznych związanych ze sposobem wypełniania i składania uproszczonego sprawozdania. W związku z tym stwierdził, że Ministerstwo Finansów aktywnie uczestniczy w wyjaśnianiu wątpliwości w zakresie uproszczonego sprawozdania CIT/TP  (jak również PIT/TP). W dalszej perspektywie planowana jest zmiana wzoru formularzy, by ich wypełnienie było mniejszym obciążeniem dla podatników.

Minister Finansów poinformował także, iż na ukończeniu są prace nad wydaniem praktycznego poradnika, w którym zostaną zgromadzone najczęściej pojawiające się pytania podatników w zakresie wypełniania PIT/TP i CIT/TP wraz z odpowiedziami na te pytania.