Uproszczone zasady rozliczeń – safe harbours

4.5 (90%) 2

Safe harbours – uproszczone zasady rozliczeń

Wprowadzone od 1 stycznia 2019 roku zmiany w zakresie przepisów dotyczących cen transferowych są wynikiem dostosowania regulacji krajowych do zapisów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Zgodnie z Wytycznymi OECD do polskich przepisów wprowadzono uproszczone zasady rozliczeń (ang. safe harbours), których zastosowanie przez podatnika skutkuje uznaniem ceny lub elementu ceny za rynkową.

Uproszczone zasady rozliczeń można zastosować w przypadku transakcji kontrolowanych dotyczących usług o niskiej wartości dodanej oraz pożyczek, które są realizowane pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Usługi o niskiej wartości dodanej

Zgodnie z art. 11f ustawy CIT (art. 23r ustawy PIT) w przypadku transakcji kontrolowanych stanowiących usługi o niskiej wartości dodanej organ podatkowy odstępuje od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości narzutu na kosztach tych usług, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

1)  narzut na kosztach tych usług został ustalony przy wykorzystaniu metody koszt plus albo metody marży transakcyjnej netto i wynosi:

  1. a) nie więcej niż 5% kosztów – w przypadku nabycia usług,
  2. b) nie mniej niż 5% kosztów – w przypadku świadczenia usług;

2)  usługodawca nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową;

3)  usługobiorca posiada kalkulację obejmującą następujące informacje:

  1. a) rodzaj i wysokość kosztów uwzględnionych w kalkulacji,
  2. b) sposób zastosowania i uzasadnienie wyboru kluczy alokacji dla wszystkich podmiotów powiązanych korzystających z usług.

Przepisy dające możliwość skorzystania z uproszczonych zasad rozliczeń mają zastosowanie do usług wskazanych przez ustawodawcę w załączniku nr 6 do ustawy CIT (załącznik nr 4 do ustawy o PIT), które spełniają łącznie poniższe warunki:

1)  mają charakter usług wspomagających działalność gospodarczą usługobiorcy;

2)  nie stanowią głównego przedmiotu działalności grupy podmiotów powiązanych;

3)  wartość tych usług świadczonych przez usługodawcę na rzecz podmiotów niepowiązanych nie przekracza 2% wartości tych usług świadczonych na rzecz podmiotów powiązanych i niepowiązanych;

4)  nie są przedmiotem dalszej odprzedaży przez usługobiorcę, z wyłączeniem odprzedaży usług nabytych we własnym imieniu, ale na rzecz innego podmiotu powiązanego (refakturowanie).

Podatnicy stosujący do usług o niskiej wartości dodanej powyższe zasady, zostaną zwolnieni z obowiązku dołączenia do dokumentacji podatkowej cen transferowych analizy danych porównawczych, mającej na celu uzasadnienie wysokości narzutu zysku stosowanego na koszty w przedmiotowej transakcji realizowanej między podmiotami powiązanymi.

Pożyczki

Zgodnie z art. 11g ustawy CIT (art. 23s ustawy PIT) w przypadku transakcji kontrolowanej dotyczącej pożyczki organ podatkowy odstępuje od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości oprocentowania tej pożyczki, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1) oprocentowanie pożyczki na dzień zawarcia umowy jest ustalane w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych aktualnym na dzień zawarcia tej umowy;

2) nie przewidziano wypłaty innych niż odsetki opłat związanych z udzieleniem lub obsługą pożyczki, w tym prowizji lub premii;

3) pożyczka została udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat;

4) w trakcie roku obrotowego łączny poziom zobowiązań albo należności podmiotu powiązanego z tytułu kapitału pożyczek z podmiotami powiązanymi liczony odrębnie dla udzielonych oraz zaciągniętych pożyczek wynosi nie więcej niż 20 000 000,00 zł lub równowartość tej kwoty;

5) pożyczkodawca nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Jeżeli przedmiotem transakcji kontrolowanej jest pożyczka wyrażona w walucie obcej, należy przeliczyć kwotę pożyczki na złote, według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wypłaty kwoty pożyczki.

W dniu 31 grudnia 2018 roku zostało ogłoszone Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 roku, w którym wskazano rodzaj bazowej stopy procentowej dla pożyczek w złotych, w dolarach amerykańskich, w euro, we frankach szwajcarskich oraz w funtach brytyjskich. Została również wskazana marża, którą Minister Finansów określił na poziomie 2 punktów procentowych.

Jeżeli wartość bazowej stopy procentowej jest mniejsza od zera, marżę dla pożyczki określa się jako sumę wartości bezwzględnej bazowej stopy procentowej i marży określonej przez Ministra Finansów w ogłoszonym Obwieszczeniu.

Spełnienie przez podatnika określonych w ustawie warunków, zwalnia podatnika z konieczności przygotowania do lokalnej dokumentacji cen transferowych analizy porównawczej lub analizy zgodności. Uproszczenie to obejmuje z jednej strony wyłączenie możliwości szacowania przez organ podatkowy wysokości oprocentowania w takich transakcjach, a z drugiej strony zwolnienie podatnika z obowiązku przygotowania analizy porównawczej lub analizy zgodności dla tych transakcji.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2018 roku, obowiązek sporządzenia analizy porównawczej lub opisu zgodności dla każdego rodzaju transakcji kontrolowanej ciążył na podatnikach, których przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 10 mln EUR.

W przypadku transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2019 roku, każda transakcja kontrolowana powinna posiadać analizę porównawczą albo analizę zgodności.

Tym samym przeanalizowanie stosowanych zasad rozliczeń dla transakcji stanowiących usługi o niskiej wartości dodanej oraz transakcje pożyczkowe, pod kątem warunków określonych w ustawie, może skutkować możliwością zwolnienia z obowiązku posiadania analizy porównawczej albo analizy zgodności dla tych transakcji.

 

Źródło:

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 z późniejszymi zmianami, w tym z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw),

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 z późniejszymi zmianami, w tym z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw),

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.