Ustalenie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, a także obowiązku przeglądów i aktualizacji dokumentacji podatkowej, w szczególności w odniesieniu do transakcji finansowych (np. pożyczki, kredytu, emisji obligacji, gwarancji, poręczenia)

Oceń wpis

W niniejszej interpretacji w sposób kompleksowy wyjaśniono kwestie związane z dokumentowaniem transakcji finansowych. Z uwagi na fakt, iż transakcje finansowe są (często) transakcjami kontynuowanymi w kolejnych latach podatkowych, nie ulega wątpliwości, że w takim przypadku dokumentacja podatkowa sporządzona dla takich transakcji w roku podatkowym ich rozpoczęcia, powinna podlegać okresowemu przeglądowi i aktualizacji, nie rzadziej niż raz na rok podatkowy.

Przejdź do treści interpretacji