Wydłużenie terminów w zakresie cen transferowych – organy podatkowe nie mogą żądać dokumentacji w trybie 7-dniowym

Oceń wpis

W związku z wydłużeniem, na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej,  terminów na sporządzenie dokumentacji podatkowej i na złożenie oświadczenia o jej sporządzeniu a także na złożenie CIT TP/PIT TP i pojawiającymi się w związku z tym wydłużeniem wątpliwościami, Ministerstwo Finansów wystosowało wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o cenach transferowych w aspekcie przedmiotowej zmiany. Jedną z kwestii poruszonych w tych wyjaśnieniach jest sporządzenie dokumentacji podatkowej na żądanie organu podatkowego.

Przypomnijmy, iż organ podatkowy może żądać od podatnika przedstawienia w terminie 7 dni dokumentacji dotyczącej transakcji z podmiotami powiązanymi. Stosownie do wyjaśnień Resortu finansów, termin ten odnosi się tylko do dokumentacji podatkowej, co do której upłynął termin na jej sporządzenie przewidziany w art. 9a ust. 2f ustawy o CIT oraz art. 25a ust. 2f ustawy o PIT. Tym samym, zgodnie z obecnymi regulacjami, organ podatkowy nie ma prawa zażądać przedłożenia dokumentacji podatkowej w 7-dniowym terminie, jeśli dla podatnika nie upłynął jeszcze termin na jej sporządzenie.

Jednocześnie Ministerstwo wskazało, że wydłużenie terminów w zakresie cen transferowych na mocy rozporządzenia nie ma wpływu na zakres obowiązku sporządzenia i przekazania informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U). Tym samym podmioty obowiązane do sporządzenia CIT/TP lub PIT/TP – niezależnie od tego, czy złożą je w terminie ustawowym, czy w wydłużonym terminie na mocy rozporządzenia – nie będą co do zasady obowiązane do sporządzania i przekazania ORD-U. Wyjątkiem są podmioty realizujące transakcje z podmiotami z rajów podatkowych.