0111-KDIB1-2.4010.413.2017.1.MM

Oceń wpis

Obowiązek dokumentacyjny – połączenie

Jak wynika z opisu sprawy, na moment dokonywania transakcji zakupu doładowań i udzielenia pożyczki, biorąc pod uwagę ich wartości (kwoty), spełnione były przesłanki do wystąpienia obowiązku sporządzenia dokumentacji.

W tym zakresie należy zauważyć, że to, czy daną transakcję należy traktować jako mającą istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) wynika z definicji i określonych limitów zawartych w art. 9a ust. 1d Ustawy CIT.

Dla najwyższej przewidzianej w tym przepisie wartości przychodów podatnika – powyżej 100.000.000 euro (pkt 3 ww. przepisu), za takie transakcje należy uznać te, których wartość przekracza 500.000 euro, a w rozpatrywanej sprawie wynoszą one ok. 25.000.000 zł/miesiąc w przypadku zakupu doładowań i 65.000.000 zł w przypadku udzielonej pożyczki.

Fakt przeprowadzenia połączenia przez przejęcie Spółki P. przez Wnioskodawcę w tym samym roku podatkowym, skutkujące złożeniem jednego zeznania podatkowego dla obu podmiotów, nie może kształtować pierwotnie występującego obowiązku wynikającego z dokonanych transakcji. Ustawodawca nie przewidział wyjątków w takim przypadku.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wskazany w art. 9a ust. 1 Ustawy CIT obowiązek dokumentacyjny nie dotyczy podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami, z którymi zostały połączone w tym samym roku podatkowym metodą łączenia udziałów bez zamykania ksiąg rachunkowych, w związku z czym Spółka nie ma obowiązku dokumentacyjnego w odniesieniu do opisanych we wniosku transakcji w rozumieniu przepisów Ustawy CIT, jest nieprawidłowe.

Przejdź do treści interpretacji