0111-KDIB1-2.4010.97.2017.1.AW

Oceń wpis

Transakcje pomiędzy spółką komunalną, a gminą.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że Wnioskodawca jest obowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2016 r. zgodnie z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczącej transakcji dokonywanych z podmiotem powiązanym – Gminą, dla których stosuje ceny rynkowe, ponieważ wartość brutto tych świadczeń w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość kwoty, o której mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r. Natomiast Spółka nie jest obowiązana do uwzględnienia w limicie, po przekroczeniu którego ciąży na niej obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych określonym w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, transakcji, których wartość jest już uregulowana zatwierdzonymi taryfami i uchwałami Rady Gminy.

Przejdź do treści interpretacji