0111-KDIB1-3.4010.335.2017.1.APO

Oceń wpis

Objęcie akcji

Objęcie przez Bank, w zamian za wkład pieniężny akcji wyemitowanych przy utworzeniu BH, jak i w przypadku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, podlega wynikającemu z art. 9a ust. 1 ustawy o CIT, obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej. Bank będzie również zobowiązany do ujęcia tych transakcji w sprawozdaniu uproszczonym CIT/TP, które w części F.3. wśród transakcji i innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi wymienia m.in. objęcie udziałów/akcji w podmiotach.

Przejdź do treści interpretacji