0112-KDIL3-3.4011.174.2018.1.MM

Oceń wpis

Obowiązek dokumentacyjny, a prowadzenie działalności

Odnosząc powyżej przedstawione przepisy prawa do stanu faktycznego opisanego we wniosku należy stwierdzić, że zarówno spółka komandytowa, jak i spółka jawna są podmiotami powiązanymi. Stąd Wnioskodawca – jako wspólnik spółki jawnej i spółki komandytowej będący podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskiwanych przez te spółki przychodów i kosztów ich uzyskania – podlega regulacjom art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej odnoszącej się do transakcji mających miejsce między dwiema spółkami. Dokumentacja ta powinna być sporządzona odrębnie dla spółki jawnej i spółki komandytowej. (…)

Jednocześnie wskazane przez Wnioskodawcę argumenty, że to nie on bezpośrednio prowadzi działalność gospodarczą, że nie prowadzi ksiąg rachunkowych, że opisane transakcje wynikają wyłącznie z uzasadnionych przyczyn gospodarczych, że Wnioskodawca odprowadza podatki, że obie spółki nie korzystają ze zwolnień (w tym z tytułu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej), że nie amortyzują znaków towarowych, pozostają bez wpływu na powyższe rozstrzygnięcie. Stąd Organ uznał w całości stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Przejdź do treści interpretacji