0114-KDIP2-2.4010.249.2018.1.AZ

Oceń wpis

Czy Spółka jest zobowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej wraz z analizą danych porównawczych za rok 2017 (i kolejne lata) dla transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi, w sytuacji gdy jej przychody lub koszty w rozumieniu ustawy o rachunkowości przekroczą kwotę odpowiednio 2.000.000,00 euro i 10.000.000,00 euro.

Jedynym udziałowcem Spółki jest Skarb Państwa, który posiada 100 % udziałów. Wnioskodawca posiada udziały w innych Spółkach, które prezentują się następująco: Podmiot A – 74, 99 % akcji; Podmiot B – 100 % akcji; Podmiot C – 50,46 % udziałów; Podmiot D – 100 % udziałów; Podmiot E – 100 % udziałów; Podmiot F – 100 % akcji; Podmiot G – 51 % akcji; Podmiot H – 33,33 % akcji. Wnioskodawca i podmioty powiązane tworzą łącznie Grupę i zawierają między sobą liczne transakcje zależnie od profilu prowadzonej działalności. W związku z powyższym Spółka jest zobowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej wraz z analizą danych porównawczych za rok 2017 i lata kolejne – pod warunkiem obowiązywania art. 11 ust. 4 updop w brzmieniu wprowadzonym z dniem 1 stycznia 2018 r. dla transakcji realizowanych lub innych zdarzeń, których warunki zostały ustalone lub narzucone z podmiotami powiązanymi.

Wprowadzona w art. 11 ust. 4 updop zmiana oznacza wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych i o obowiązku dokumentowania tych cen w przypadku tych podmiotów, u których jedynym czynnikiem kwalifikującym do uznania je za „podmioty powiązane” jest fakt, że udziały (akcje) w tych podmiotach posiada Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. W efekcie przepis art. 11 ust. 4 updop nie powinien być rozumiany w ten sposób, że fakt posiadania udziałów przez Skarb Państwa opisany w art. 11 ust. 4 pkt 2 updop stanowi przesłankę wyłączającą fakt powiązania. Taki stan rzeczy nie generuje powiązania, nie wykluczając jego istnienia z innego powodu. Zatem, wystąpienie równolegle innych niż udział Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego przesłanek np. powiązań kapitałowych, osobowych, rodzinnych między spółkami powoduje, że wyłączenie stosowania art. 11 ust. 4 updop nie ma zastosowania.

Przejdź do treści interpretacji