0114-KDIP2-2.4010.27.2018.1.SO

Oceń wpis

Określanie obowiązków opracowania dokumentacji cen transferowych oraz sporządzenia sprawozdania CIT/TP – zakład w Polsce

Zdaniem organu obowiązek sporządzenia dokumentacji dokonywanej z podmiotami powiązanymi ciąży na podatniku, bez względu na to, do jakiej jednostki organizacyjnej funkcjonującej w ramach jego struktury wewnętrznej jest przypisana dana transakcja czy też dane przychody/koszty.
Ponadto, mając na względzie literalne brzmienie przepisu art. 27 ust. 5 updop, należy stwierdzić, że adresowany jest on do podatników, a więc obowiązek sporządzenia sprawozdania CIT/TP spoczywa na podatniku. Zatem w przypadku zagranicznej spółki osiągającej dochody na terytorium Polski za pośrednictwem zakładu, limit przychodów lub kosztów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, obligujący do sporządzania sprawozdania CIT/TP, należy odnosić do całej Spółki, wraz jej wszystkimi oddziałami.

Przejdź do treści interpretacji