I SA/Po 1248/16

Oceń wpis

Sposób liczenia procentowego wskaźnika posiadanych udziałów (akcji) w spółce

Określając wielkość udziału pośredniego, jaki dany podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, zastosowanie ma zasada, zgodnie z którą jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości; jeżeli zaś wartości te są różne, to za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się niższą z tych wartości.

Przejdź do treści orzeczenia