I SA/Wr 946/16

Oceń wpis

PGK a cena rynkowa (art. 14 ustawy CIT)

Nie podziela Sąd argumentacji strony, że wyłączenie stosowania względem A przepisów dotyczących cen transferowych (art. 11 ust. 8 u.p.d.o.p.) oznacza automatyczne wyłączenie stosowania art. 14 u.p.d.o.p.

Niewątpliwie w przypadku podatników będących stronami transakcji (nie będących podmiotami wchodzącymi w skład A), stwierdzenie istnienia pomiędzy nimi powiązań o jakich mowa w art. 11 u.p.d.o.p. (osobowych, kapitałowych) oznacza, że organ podatkowy może oszacować dochód na zasadach wynikających z tego przepisu i wówczas nie znajduje zastosowania przepis art. 14 u.p.d.o.p.

Jednak w ocenie Sądu w przypadku, jeżeli względem stron transakcji nie stosuje się przepisów o cenach transferowych (tak jak w przypadku A), czyli kwestia powiązań osobowych i kapitałowych nie ma znaczenia dla oceny warunków transakcji, to nie jest wykluczone zastosowanie art. 14 u.p.d.o.p. Jak już powiedziano podatkowe grupy kapitałowe na gruncie u.p.d.o.p. podlegają takim samym zasadom, z zastrzeżeniem przepisów wyłączonych, jakim podlegają inni podatnicy.

Brak jest zatem podstaw do przyjęcia, że sam fakt pozostawania przez strony transakcji w podatkowej grupie kapitałowej, stanowi uzasadnioną przyczynę dla niestosowania przewidzianych przez ustawodawcę – zasad dotyczących ustalania przychodów.

Przejdź do treści orzeczenia