II FSK 181/17

Oceń wpis

Powiązania – zagraniczna spółka kontrolowana

W dniu 8 stycznia 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 1965/15) w sprawie skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów (nr IPPB2/4511-6/15-2/MK) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddalił skargę kasacyjną w sprawie istniejącego powiązania pośredniego między Skarżącym, a spółką cypryjską, która została uznana przez organ podatkowy za zagraniczną spółkę kontrolowaną.

Wniosek o interpretację indywidualną dotyczył zdarzenia przyszłego polegającego na nabyciu certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego, dzięki czemu Wnioskodawca będzie posiadał większość certyfikatów inwestycyjnych funduszu, który z kolei obejmie większość udziałów zagranicznej spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze. Wnioskodawca objął stanowisko, iż spółka cypryjska nie będzie dla niego spółką kontrolowaną, ponieważ nabycie certyfikatów funduszu nie jest jednoznaczne z posiadaniem udziałów w spółce cypryjskiej.

Organ podatkowy zarówno w odpowiedzi na wniosek o interpretację indywidualną, jak również w odpowiedzi na skargę odrzucił stanowisko skarżącego, podsumowując, że skoro nie będzie posiadał bezpośrednio udziałów w kapitale, zysku ani organach stanowiących lub kontrolnych funduszu, to nie można uznać, iż nie będzie posiadał pośrednio udziału w kapitale, zysku lub prawach głosu w organach spółki cypryjskiej, ponieważ z przedstawionej charakterystyki certyfikatów inwestycyjnych, sposobu określania wielkości udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego podmiotu (art. 25 ust. 5b u.p.d.o.f.), jak również ze sposobu obliczenia wielkości udziału pośredniego (art. 30f ust. 17 u.p.d.o.f.), wynika, że skarżący będzie posiadał pośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale lub praw głosu, lub udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach spółki cypryjskiej.

 

Przejdź do treści orzeczenia