II FSK 2007/15

Oceń wpis

Umowa cash-poolingu jako przykład transakcji objętej obowiązkiem dokumentowania

Faktycznym celem przedmiotowej umowy cash-poolingu jest udostępnianie środków pieniężnych pomiędzy podmiotami z grupy oraz osiąganie przez te podmioty korzyści w postaci odsetek. Oznacza to tym samym, że w ramach zawartej umowy jej uczestnicy dokonują transakcji, o których mowa w art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), a zatem o ile przekroczą one ustawowe kwoty opisane w art. 9a ust. 2 ustawy będą zobowiązane do sporządzenia stosownej dokumentacji podatkowej takich transakcji.

Przejdź do treści orzeczenia