III SA/Wa 1480/16

Oceń wpis

Obowiązek dokumentacyjny – spółki komandytowe

W ocenie Sądu, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., nie istnieją na gruncie literalnej wykładni art. 25a ust. 1 u.p.d.o.f. żadne argumenty wskazujące na okoliczności, które mogłyby determinować istnienie obowiązku dokumentacyjnego Skarżącego w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy spółkami komandytowym opisanymi we wniosku. W przypadku transakcji zawartych pomiędzy spółkami komandytowymi na Skarżącym nie ciąży obowiązek sporządzenia dokumentacji.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych ciąży zgodnie z art. 25a ust. 1 u.p.d.o.f. wyłącznie na podatniku, który jest stroną umowy transakcji. Zatem, w przypadku zawarcia umowy pomiędzy spółkami komandytowymi nie będzie ciążył na Skarżącym obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych, gdyż sam nie jest stroną takiej umowy. Również spółki komandytowe nie będą miały obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych. Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów art. 25a ust. 1 u.p.d.o.f. obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych ciąży wyłącznie na podatniku. Ponieważ spółka komandytowa jest osobową spółką prawa handlowego i nie posiada osobowości prawnej, nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki. W związku z powyższym, spółki komandytowe opisane przez Skarżącego we wniosku nie będą miały obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych w rozumieniu art. 25a ust. 1 u.p.d.o.f.

Przejdź do treści orzeczenia