III SA/Wa 1681/17

Oceń wpis

Pożyczka

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu sprawy ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. nr 1462-IPPB6.4510.634.2016.1.AM w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oddalił skargę w sprawie rozumienia pojęcia wartości transakcji w przypadku kredytów, depozytów oraz gwarancji w świetle art. 9a ust. 1d ustawy o CIT w celu ustalenia, czy wartość tej transakcji przekracza limity określone w art. 9a ust. 2 ustawy o CIT, co wiąże się z koniecznością sporządzenia dokumentacji podatkowej tej transakcji.

Wnioskodawca (bank krajowy prowadzący działalność na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Dz.U. z 2015 r., poz. 128, ze zm.) złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie zdarzenia przyszłego polegającego na realizacji transakcji kredytów, depozytów oraz gwarancji bankowych z podmiotami powiązanymi. Wnioskodawca przyjął stanowisko, iż wartość transakcji w przypadku kredytów, depozytów czy gwarancji bankowych jest równa wartości odsetek, prowizji oraz innych opłat ustalonych w transakcjach, z wyłączeniem kwoty kapitałowej, od której wynagrodzenie jest kalkulowane.

Organ podatkowy przedstawił pojęcie transakcji w sposób szeroki, obejmujący wszelkiego rodzaju operacje dokonywane pomiędzy podmiotami powiązanymi, których przedmiotem są świadczenia, zarówno o charakterze materialnym oraz niematerialnym. W zakresie tego pojęcia mieści się zawarcie przez podmioty powiązane umowy kredytu, depozytu czy gwarancji.

Minister w odpowiedzi na wniosek o interpretację indywidualną wskazał, że sporządzenie i badanie dokumentacji transakcji (kredytu, depozytu czy gwarancji bankowej) przez organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej nie może ograniczać się tylko do badania ceny. Dokumentacja powinna umożliwiać analizę pod kątem warunków rynkowych również elementów określających warunki tej transakcji takich jak np. kwota, waluta, zasady i termin spłaty, wysokość oprocentowania, sposób zabezpieczenia spłaty, wysokość prowizji, inne opłaty, gwarancje spłaty, kalkulacje ryzyka.

Zdaniem Ministra nie można uznać, że kwotą transakcji jest jedynie wynagrodzenie wyrażone w odsetkach, prowizjach i innych opłatach ustalone na tych transakcjach, z wyłączeniem części kapitałowej transakcji (kwoty, od której wynagrodzenie jest obliczane).

Przejdź do treści orzeczenia